Hieronder de inbreng van RVB fractievoorzitter Erik de Haan tijdens de Algemene Beschouwingen voor de Kadernota 2025.

Allereerst wil Ronde Venen Belang graag iedereen bedanken die hard heeft gewerkt aan de totstandkoming van deze Kadernota voor 2025. De eerste van een reeks jaren met forse korting op het gemeentefonds, met pijnlijke gevolgen voor onze gemeente die we zo veel mogelijk willen beperken. Het Rijk vindt dat gemeenten taken moet uitvoeren en dat met minder geld moeten doen. Er zal dus meer geld bij moeten of de taakstelling van gemeenten zal moeten verminderen.

Voordat ik verder ga voorzitter, wil ik stil staan bij het overlijden dit jaar van onze fractiegenoot en voormalig fractievoorzitter Gert Luijer, die zich met hart en ziel heeft ingezet voor het coalitieakkoord en voor de fractie. Wij missen hem en willen hem daarom hier in memorie brengen.

Voorzitter ik ga nu inhoudelijk verder

In vorige bestuursperiodes is er veel te weinig gedaan aan belangrijke investerings- en onderhoudsopgaven voor onze inwoners, zoals scholen, wegenonderhoud, groenonderhoud en te ontwikkelen locaties. Er werden vooral pleisters geplakt.

Dit college is gestart met een inhaalslag op deze belangrijke investerings- en onderhoudsopgaven, zodat onze inwoner ziet en merkt dat er gewerkt wordt aan verbetering van voorzieningen, zoals wegonderhoud, veiligheid, groenonderhoud, nieuwe woningen centrumplan Vinkeveen, Argon locatie, De Meijert locatie, het toekomstige Oosterland. Het zijn allemaal zaken die belangrijk zijn voor onze inwoners en die deze gemeente een aantrekkelijke plek maken om te wonen, te werken en te verblijven. Veel hiervan zijn verkiezingsbeloftes van Ronde Venen Belang. Wat ook een verkiezingsbelofte is van Ronde Venen Belang is ‘Solide financieel beleid’ 

De voorliggende Kadernota is grotendeels een pijnlijke door de al lang bekende kortingen vanuit het Rijk, maar ook door wishful thinking en het niet voldoende in staat zijn budgetten in de hand te houden. Dat laatste kan en wil Ronde Venen Belang een strakkere hand in van dit college. Er wordt veel geld uitgegeven aan inhuur, externe adviezen, onderzoeken en de toegekende budgetten worden vaak overschreden. Nog afgezien van investeringsbudgetten, waarbij het normaal lijkt dat het 30% hoger wordt. Dat kunnen we niet meer accepteren en we zullen er alles aan moeten doen om dit te voorkomen bij elke taakstelling en tender of inkoopopdracht die we uitzetten.   

Daarnaast zullen we onze ambities moeten temperen en lastige keuzes moeten maken, dat kenmerkt deze Kadernota. Er wordt een OZB-verhoging voorgesteld, iets waar RVB zeker geen voorstander van is, evenmin als het halen van dekking uit de achteruit hollende reserve. Ronde Venen Belang ziet graag dat niet verplichte taken scherp bekeken worden, maar ook verplichte taken en andere niet noodzakelijke kostenposten geschrapt of verminderd worden en budgetoverschrijdingen voorkomen worden We zullen moeten kijken naar zaken die we WEL in de hand kunnen houden.

Dan een aantal punten per programma.

Programma 1: Wonen

Wat RVB betreft blijven we werken aan een groter woningaanbod voor al onze inwoners. Deze coalitieperiode worden er grote stappen gezet met ruimtelijke kaders en bestemmingsplannen voor verschillende projecten. Dat is belangrijk voor onze inwoners, maar ook goed voor aanvulling van onze reserves. Dit toekomstig beschikbare geld hebben we hard nodig.

Het groenonderhoud is voor Ronde Venen Belang een belangrijk punt, want onvoldoende onderhoud is voor inwoners een doorn in het oog. Maar ook hier kan het mogelijk een tandje minder.

Programma 2: Samenleven

De zorg en ondersteuning die nodig is, moet beschikbaar zijn en zo dicht mogelijk bij de inwoner worden gerealiseerd. We zien ook graag dat we in dit domein gaan kijken naar waar het mogelijk is om zorg goed en beschikbaar te hebben, maar efficiënter en goedkoper te organiseren.

Verder kijken we uit naar de uitkomsten van het onderzoek van Berenschot naar de mogelijkheden om grip te krijgen op de kosten binnen de Jeugdzorg en de Wmo. RVB vindt het belangrijk dat we inzicht hebben in de kosten, en we beseffen ons ook dat grip op deze kosten ook kan betekenen dat we moeilijke keuzes moeten maken.

Programma 3: Veiligheid

Binnen het programma veiligheid liggen we goed op schema. We kijken uit naar de uitkomsten van de veiligheidsscan. RVB denkt daarna graag actief mee over de inbreng voor het nieuw op te stellen Integraal Veiligheidsplan in 2026.

Programma 4: Bestuur en ondersteuning

We gaan door met het inwonerparticipatiebeleid. Met de invoering van De Luistertafel wordt er invulling gegeven aan de komst van een loket voor inwoners die zich niet gehoord voelen. Een belangrijke verkiezingsbelofte voor RVB. We horen graag binnenkort de uitkomsten van de eerste ervaringen hiermee.

Afronding

Voorzitter, ik ga afronden. De voorliggende Kadernota is er niet één om vrolijk van te worden en we weten niet of er nog tegenvallers uit de kast komen. Bij de programmabegrotingsbehandeling weten we meer, ook de uitkomsten van de septembercirculaire en wij zullen er scherp op toezien dat verstandige keuzes worden gemaakt die wij toetsen aan de vraag ‘wat is belangrijk voor onze inwoners’ Ronde Venen Belang staat naast je!