Tijdens de raadsvergadering van 2 november is de programmabegroting 2023-2027 unaniem aangenomen. De plannen van RVB kunnen hierdoor doorgaan. Raadslid Tom Hoefs voerde namens RVB het woord. Hieronder lees je zijn inbreng.

RVB: een uitdagende begroting met een onzekere toekomst

Om te beginnen wil Ronde Venen Belang graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze begroting waarmee invulling wordt gegeven aan onze ambities en aan noodzakelijke investeringen voor onze inwoners.

Er komen landelijke verkiezingen aan. De ambities die wij hebben kunnen we vaak alleen realiseren in samenwerking met regionale partners, de provincie en het rijk. Wij kijken dan ook uit naar een nieuwe regering. Een regering waarvan wij een realiteitszin verwachten, waarbij er ruimte is voor samenwerken en er geen top down beleid doorgeduwd wordt. Dus geen dwangwet op asielzoekers en geen verplichting tot windmolenwoeker.

Per programma willen wij graag een aantal punten benoemen.

Programma 1: Wonen

Wij zijn blij met het extra geld dat naar groen gaat. We gaan door met het vervangen van groen en bomen en het verbeteren van het groenonderhoud om inwoners weer blij te maken met hun eigen buurt.

We gaan ook verder met het bouwen van meer woningen voor onze eigen inwoners, het liefst buiten de rode contour en voorzien van voldoende parkeergelegenheid. Van de Modal Shift zijn wij nog niet gecharmeerd. Eigen inwoners krijgen zoveel als wettelijk mogelijk voorrang bij nieuwbouwwoningen en het toewijzen van huurwoningen. Wel maakt RVB zich zorgen over het toenemend aantal statushouders. Ook onze eigen jongeren, welke vaak genoodzaakt thuis wonen, staan jaren op de wachtlijst en kunnen niet aan een woning komen. RVB zal hier scherp op blijven.

Met het aantreden van een nieuw provinciebestuur laait de discussie rondom windturbines weer op. U kunt erop rekenen dat Ronde Venen Belang erop zal toezien dat het college zich fel blijft verzetten tegen de dwang die de provincie ons op dreigt te leggen. Er is in de Ronde Venen geen plaats voor windturbines.

Programma 2: Samenleven

De zorg en ondersteuning die nodig is, moet beschikbaar zijn en zo dicht als mogelijk bij de inwoner worden gerealiseerd. Daarbij moeten voorzieningen voor onze inwoners laagdrempelig en toegankelijk zijn.

Het is goed om te zien dat de samenwerking met huisartsen en het voorveld wordt verbeterd. De POH-GGZ bij de huisartsen zorgt er straks voor dat we meer inwoners vroegtijdig zelf kunnen helpen en/of dure doorverwijzingen kunnen voorkomen. Ook kijken wij uit naar de woonzorgvisie.

Programma 3: Veiligheid

Wat inwoners een gevoel van veiligheid geeft en waarop gehandhaafd moet worden is voor iedereen verschillend. Het IVP is door de gemeenteraad vastgesteld. Het is dan ook van groot belang dat we de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders flexibel in kunnen zetten. We willen conform het coalitieakkoord de capaciteit uitbreiden en proberen om de overlast op straat te verminderen.

Programma 4: Bestuur en ondersteuning

Nu het inwonerparticipatiebeleid is aangenomen gaan we samen met elkaar het ‘lokaal samenspel’ aan. RVB gaat ervan uit dat de gemeentelijke organisatie zich verder door ontwikkelt en de eigen inwoners ‘echt’ centraal stelt. Als inwonerpartij zullen wij daarop toezien. In lopende projecten zien wij dat dit nog verbetering behoeft.

Programma 5: Financiën

De woonlasten worden zoals afgesproken bij de Kadernota alleen met het inflatiecijfer verhoogd: de OZB is geen melkkoe! Bijna 5000 huishoudens zijn ondertussen overgestapt naar een kleine restafvalcontainer en besparen daarmee maar liefst 100 euro op de woonlasten. Dure afvalplannen gaan hiermee de prullenbak in.

Er wordt de komende jaren fors meer geïnvesteerd in voorzieningen, voornamelijk door uitgesteld onderhoud. De noodzaak hiervan zien wij. Verder zien wij de onzekerheid met betrekking tot de terugval in Rijksbijdrage. De financiële kengetallen verslechteren, en dit baart ons zorgen. RVB is altijd voorstander van een gezond financieel beleid. De fractie van Ronde Venen Belang vraagt zich dan ook af: kunnen wij al deze plannen in de toekomst wel betalen? We zien dan ook de toegezegde scenario’s voor mogelijk slechtere tijden graag tegemoet.

De fractie van RVB ziet een grote uitdaging voor zich

De begroting die voorligt biedt voldoende houvast om in 2024 en 2025 op een financieel verantwoorde manier onze plannen uit te voeren en de gemeente te besturen.

De korting op het gemeentefonds van 3 miljard euro heeft grote gevolgen voor de begroting van alle Nederlandse gemeente vanaf 2026. Wij zien dat de gemeente haar best doet om de begroting sluitend te krijgen, maar het lijkt erop dat de landelijke overheid ons in de steek laat.

Daarom zien wij vanaf 2026 een donkere wolk. Een wolk die onze kant op dreigt te komen indien het Rijk niet over de brug komt. Eventuele tekorten kunnen wij voorlopig opvangen met de algemene reserve. Wanneer er meer bekend is gaan wij ervan uit dat het college dit bij de Kadernota of Programmabegroting volgend jaar aan de gemeenteraad voorlegt.

De fractie van RVB heeft er vertrouwen in dat het college ertoe in staat is om deze uitdagingen aan te gaan. De raadsleden van Ronde Venen Belang zullen er in ieder geval scherp op toezien dat ons gemeentebestuur altijd blijft handelen vanuit de gedachte van het coalitieakkoord. Namelijk “In het hart” en in het belang van het welzijn en de portemonnee onze eigen inwoners.

Want dat is de vraag die RVB zichzelf altijd zal stellen: wat is het beste voor onze eigen inwoners?