Hieronder lees je de inbreng van de fractie van Ronde Venen Belang tijdens de algemene beschouwingen op de Kadernota. De Kadernota is de voorloper van de begroting later dit jaar. De Kadernota en het college-uitvoeringsprogramma zijn door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Voorzitter,

Allereerst wil Ronde Venen Belang graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze Kadernota en het college-uitvoeringsprogramma.

Het college is in het eerste jaar voortvarend aan de slag gegaan. Veel belangrijke punten uit het coalitieakkoord zijn binnen een jaar gerealiseerd. Zo hebben onze inwoners in het kader van “jij mag het zeggen” er middels een referendum voor gekozen om ons nieuwe gemeentehuis bij de zwembadlocatie te bouwen, er is een eerlijk en eenvoudig afvalbeleid doorgevoerd, we gaan de N201 ombuigen en nog veel meer! De overige punten uit het coalitieakkoord zijn nu weggezet in de tijd in het college-uitvoeringsprogramma. Op deze manier kunnen wij als raad de gestelde kaders uit het coalitieakkoord ‘In het hart’ controleren.

De fractie van RVB kan zich vinden in de financiële uitgangspunten die in de Kadernota worden gepresenteerd die gehanteerd worden bij het opstellen van de programmabegroting later dit jaar Belangrijk uitgangspunt voor RVB is dat de woonlasten slechts geïndexeerd worden met het inflatiecijfer.

Per programma wil RVB graag een aantal punten benoemen. Dit kunnen punten zijn waar wij blij van worden, maar ook aandachtspunten zijn waar wij ons zorgen over maken.

Programma 1: Wonen

RVB is blij met de doelstelling: een groter woningaanbod voor al onze inwoners. Daarbij wil de fractie van Ronde Venen Belang dat bij het opstellen van de doelgroepenverordening en de nieuwe regionale huisvestingsverordening eigen inwoners zoveel als mogelijk voorrang krijgen. Wellicht is de bespreking van die voorstellen ook het moment om het te hebben over de huisvesting van statushouders in onze gemeente. Hier heeft onze fractie onlangs nog schriftelijke vragen over gesteld. De voorrang die statushouders krijgen begint op steeds meer punten te knellen.

RVB is blij met de doelstelling: een groter woningaanbod voor al onze inwoners. Een doelstelling die makkelijker is uitgesproken dan gerealiseerd, makkelijker gezegd dan gedaan. Door stikstofproblemen kan het zijn dat we minder gaan bouwen, door oplopende bouwkosten worden woningen onbetaalbaar en door een uit de hand lopende immigratiebeleid ziet het woning aanbod voor eigen inwoners anders dan statushouders er wel heel belabberd uit. Hier heeft onze fractie onlangs nog schriftelijke vragen over gesteld.

Daarnaast kijken wij uit naar het aanstormende nieuwe bestemmingsplan Vinkeveense Plassen dat na het zomerreces aan de raad zal worden voorgelegd. Ronde Venen Belang ziet veel uitdagingen in dit bestemmingsplan, uitdagingen die ongetwijfeld de nodige discussie zal opleveren. Als uitgangspunt heeft Ronde Venen Belang een positieve grondgedachte, maar altijd met respect voor de recreant, met respect voor de natuur en met respect voor de portemonnee! Recreatie en natuur gaan wat ons betreft hand in hand.

Programma 2: Samenleven

De zorg en ondersteuning die nodig is, moet beschikbaar zijn en zo dicht als mogelijk bij de inwoner worden gerealiseerd. Daarbij moeten voorzieningen voor onze inwoners laagdrempelig en toegankelijk zijn. Wij kijken uit naar de woonzorgvisie en wat dit betekent voor onze eigen inwoners.

Programma 3: Veiligheid

RVB ziet graag dat de overlast in en het rondom het winkelcentrum in Mijdrecht van jongeren wordt aangepakt. Het snel realiseren van een JOP in Mijdrecht kan hier zeker aan bijdragen.

Programma 4: Bestuur en ondersteuning

Nu het inwonerparticipatiebeleid is aangenomen gaan we samen met elkaar het ‘lokaal samenspel’ aan. RVB gaat ervan uit dat de gemeentelijke organisatie zich verder door ontwikkelt en de eigen inwoners ‘echt’ centraal stelt. Een gemeente die meedenkt en goed bereikbaar is.

Programma 5: Financiën

Het is goed om te zien dat het college er voor kiest om de woonlasten voor onze inwoners alleen met de indexering uit de meicirculaire te verhogen. We zien ook dat bijna alles duurder wordt en dat de kosten stijgen. Bijna alle gemeenschappelijke regelingen willen extra geld dit betekent dat we er zelf geen andere dingen mee kunnen doen. Toch maakt RVB zich zorgen over de financiële positie op middellange en lange termijn. De door vorige colleges vooruitgeschoven onderhoudskosten en noodzakelijke investeringen zullen in de loop der jaren tot een lastenverzwaring voor onze inwoner lijden. Daarnaast zullen alle ambitieuze doelstelling al dan niet uit het coalitieakkoord, bij uitvoering gepaard gaan met de nodige kosten! En het laatste wat RVB wil is een verhoging van de OZB voor inwoners en bedrijven.

De fractie van RVB ziet twee grote uitdagingen.

  1. Het zijn dagkoersen, daarbij is geld voorlopig niet eens het grootste probleem. De discussie gaat bij sommige partijen over de capaciteitskosten. Wij zien in dat ambities ook capaciteit kost, maar op dit moment is het vooral de vraag wie al die ambities van de gemeente gaat uitvoeren? Waar vind je ambtenaren met kennis van zaken en hoe kom je aan aannemers met tijd en personeel voor een belangrijke klus?
  • Het begrotingsresultaat laat in 2026 een fors tekort zien. Dit komt omdat het Rijk vanaf 2026 de financiële verhoudingen wil herzien. Met andere woorden: het Rijk rooft de kas leeg, of we krijgen een specifieke uitkering, ook wel een SPUK genoemd. Wij als gemeente doen ons best om op lokaal niveau de begroting sluitend te krijgen, maar de landelijke overheid laat ons in de steek. Het kabinet moet gemeenten structureel beter financieren anders kunnen wij onze taken niet uitvoeren!

Afronding

Voorzitter ik ga afronden. De financiële kaders die voorliggen bieden voldoende houvast om straks met een structureel sluitende en robuuste programmabegroting te komen. Daarnaast is RVB zich ervan bewust dat er nog genoeg uitdagingen op ons afkomen.  

De fractie van RVB heeft er vertrouwen in dat het college er toe in staat is om deze uitdagingen aan te gaan. Er zullen nog genoeg lastige keuzes voorbij komen voor de gemeenteraad, denk aan het maatschappelijk vastgoed en het zwembad in Mijdrecht.

De raadsleden van Ronde Venen Belang zullen er in ieder geval scherp op toe zien dat ons gemeentebestuur altijd blijft handelen vanuit de gedachte van het coalitieakkoord. Namelijk “In het hart” en in het belang van onze eigen inwoners en met respect voor de portemonnee, het geld van onze inwoners! Want dat is de kernvraag die RVB zichzelf altijd zal stellen: wat is het beste voor onze eigen inwoners?