Begrotingsbeschouwing  

Programmabegroting 2023-2026 

RVB: van toevalbegroting naar een robuuste begroting!  

Voorzitter,  

Allereerst wil ik namens onze fractie Ronde Venen Belang graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze begroting.  

Dit is mijn eerste programmabegroting als fractievoorzitter van Ronde Venen Belang. Mijn voorganger sprak vorig jaar van een toevalbegroting en sloot toen zijn inbreng af met:  

Het college sorteert alvast voor op de periode na de gemeenteraadsverkiezingen, en laat zo meldt zij, veel ter oplossing over aan een nieuwe coalitie, een nieuw gemeentebestuur. Wat RVB betreft maken wij hier straks als grootste partij hier deel van uit.  

Ronde Venen Belang wil er dan aan bijdragen dat de gemeente, niet incidenteel maar structureel in control zal zijn. Dan heeft onze gemeente geen plunderbegroting, geen toevalbegroting, maar met Ronde Venen Belang een sluitende en verantwoorde begroting.  

Het is goed om te zien dat hier veel van is uitgekomen en ik stel vast dat wij aan sluitend en verantwoord het woord robuust kunnen toevoegen.  

Per programma wil RVB graag een aantal punten benoemen. Dit kunnen punten zijn waar wij blij van worden, maar ook punten zijn waar wij ons zorgen over maken.  

Programma 1: Wonen  

Nu de rode contour niet langer heilig is bouwen we verder aan meer woningen voor onze eigen inwoners. De nieuwe wethouder wonen is voortvarend van start gegaan en heeft vorige maand plannen voor maar liefst 1600 woningen door de gemeenteraad geloodst.  

Eigen inwoners krijgen zoveel als wettelijk mogelijk is voorrang bij nieuwbouwwoningen en het toewijzen van huurwoningen. Wij zijn verheugd dat dit college de regie terugpakt om de woningnood op te lossen 

RVB ziet graag dat het college zich vol inzet bij de provincie voor het strekken van de bocht van de N201 en het uitbreiden van het bedrijventerrein. En nu we het toch over de provincie hebben, RVB gaat er van uit dat het college zich fel verzet tegen de dwang die provincie ons op dreigt te leggen als het gaat om windturbines.    

RVB is heel erg blij met al het extra geld dat naar groen gaat. In de toekomst bijna een miljoen extra. Dat is nog eens een hart voor groen! We gaan flink investeren in groenonderhoud en brengen zo het openbaar groen op orde. Op die manier worden inwoners weer blij met hun eigen buurt.  

Programma 2: Samenleven  

De zorg en ondersteuning die nodig is, moet beschikbaar zijn en zo dicht als mogelijk bij de inwoner worden gerealiseerd. Het is goed om te zien dat de aanmeldlijsten voor de WMO en Jeugd zijn aangepakt. Met het verbeteren van de samenwerking met huisartsen en het betrekken van het voorveld kunnen we hopelijk het aantal meldingen terugdringen. Dit moet geen doel op zich zijn, het gaat erom dat onze inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is.  

Programma 3: Veiligheid 

RVB denkt graag mee bij het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan. Het zou natuurlijk nog mooier zijn als wij hier inwoners bij gaan betrekken. RVB is benieuwd op welke manier het college hier invulling aan denkt te gaan geven. Het uitbreiden van de handhavingscapaciteit van de BOA’s is goed. RVB ziet graag dat er meer en beter wordt gehandhaafd ook rondom de Vinkeveense Plassen.  

Programma 4: bestuur en ondersteuning  

Het nieuwe gemeentebestuur brengt jij mag het zeggen in de praktijk. Het betrekken van inwoners, ofwel inwonerparticipatie heeft prioriteit.    Er wordt een referendum georganiseerd over het gemeentehuis en er wordt inwonerparticipatiebeleid opgesteld. RVB hoopt dat de gemeentelijke organisatie zich verder door ontwikkelt en de eigen inwoners ‘echt’ centraal stelt. Een gemeente die meedenkt en goed bereikbaar is. Een lokale overheid die luistert!  

Programma 5: financiën 

Er wordt een positief resultaat gepresenteerd. De plannen uit het coalitieakkoord “In het hart” zijn in de tijd weggezet en kunnen worden uitgevoerd. Veel van onze inwoners hebben het in deze financieel onzekere tijd al lastig genoeg. Daarom is het goed om te zien dat het college er voor kiest om de woonlasten met slechts 3% inflatie te indexeren.  

Wel ziet de fractie van RVB een aantal uitdagingen.  

  1.  Er komen grote noodzakelijke investeringen op ons af. Denk aan het maatschappelijk vastgoed, nieuwe schoolgebouwen, de wegen, brandweerkazerne in Abcoude en de toekomst van ons gemeentehuis. Hier moet nog besluitvorming over plaatsvinden. Wij moeten ons niet rijk rekenen met de structureel sluitende begroting die nu voorligt.  
  2. Alles wordt duurder, dus ook de kosten van onze dorpshuizen, verenigingsgebouwen, zwembaden en ander vastgoed. Wat doen we als deze dreigen om te vallen? De fractie van RVB ziet graag dat voorzieningen in stand worden gehouden, maar niet tegen elke prijs. Het Rijk moet hierbij helpen. Landelijk gelooft men nog in de groene droom, maar we krijgen nu lokaal de rekening gepresenteerd.  
  3. De krater van Kaag: het begrotingsresultaat laat in 2026 een forse daling zien ten opzichte van 2025. Dit komt omdat het Rijk vanaf 2026 de financiële verhoudingen wil herzien. Daarbij overweegt het Rijk de mogelijkheid om gemeenten lokaal belasting te laten heffen. Het kan niet zo zijn dat gemeenten steeds meer taken moeten uitvoeren, maar daar steeds minder geld voor krijgen. Wij gaan ervan uit dat hiervoor gelobbyd gaat worden om zo niet in het ravijn van Rutte te vallen.  

Tot slot voor wat betreft de financiën ziet RVB graag dat aan het eind van het jaar bij het vaststellen van de belastingverordeningen er ook iets aan de inkomstenkant wordt gedaan. In het kader van “de gebruiker betaalt” kan wat RVB betreft de toeristenbelasting eenvoudiger en bovendien omhoog. Ook is RVB voorstander van het heffen van liggelden voor watersporters die op onze plassen en wateren overnachten.  

Afronding 

Voorzitter ik ga afronden. Het is goed om te zien dat er een structureel sluitende en robuuste begroting voorligt. RVB is zich ervan bewust dat er nog genoeg uitdagingen op ons afkomen.  

De fractie van RVB heeft er vertrouwen in dat het college er toe in staat is om deze uitdagingen aan te gaan. De raadsleden van Ronde Venen Belang zullen er in ieder geval scherp op toe zien dat het gemeentebestuur altijd blijft handelen vanuit de gedachte van het coalitieakkoord. Namelijk “In het hart” en in het belang van onze eigen inwoners. Want dat is de kernvraag die RVB zichzelf altijd zal stellen: wat is het beste voor onze eigen inwoners?  

Daarbij geldt voor ons het komende jaar: Ronde Venen Belang staat naast je!