Tijdens de raadsvergadering van 3 november is de Programmabegroting 2023-2026 met 25 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen, 1 raadslid was afwezig. Met deze sluitende begroting kunnen de ambities uit het coalitieakkoord ‘In het hart’ worden uitgewerkt.

Veel inwoners hebben het financieel al zwaar genoeg, daarom heeft het college voorgesteld om de gemeentelijke belastingen met slechts 3% te verhogen. De fractie van Ronde Venen Belang is hier blij mee. De fractie van Ronde Venen Belang heeft een aantal voorstellen tot wijziging van de begroting gedaan die zijn aangenomen.

* Motie maatwerkondersteuning: er wordt een noodfonds ingesteld voor inwoners die financieel in de knel komen en die geen beroep (meer) kunnen doen op een uitkering of andere regeling.

* Amendement eenmalige verlaging OZB niet-woningen: ondernemers krijgen een eenmalige korting in 2023 op hun OZB aanslag.

* Motie mantelzorgcompliment: het mantelzorgcompliment vast te stellen op € 75 per persoon ongeacht de leeftijd van mantelzorger en dit op te nemen in de eerste bestuursrapportage 2023.

* Motie herijking subsidiebeleid: het subsidiebeleid wordt in 2023 opnieuw bekeken.

Ook voor het komende (financiële) jaar geldt: Ronde Venen Belang staat naast je!