Coalitiepartijen Ronde Venen Belang, de VVD en D66 hebben hun afgesloten coalitieakkoord op woensdag 25 mei gepresenteerd. Het akkoord geldt voor de periode 2022-2026 en heeft de titel “In het hart” gekregen. Na de presentatie van het akkoord zijn ook de kandidaat-wethouders bekend gemaakt. Donderdag 2 juni wordt het coalitieakkoord door de gemeenteraad vastgesteld en worden de wethouders benoemd.
Tijdens de presentatie blikte formateur Pieter Heiliegers allereerst terug op het proces waarna hij vervolgens zijn visie gaf op het gesloten akkoord. Hij gaf aan dat de gesprekken op een plezierige en constructieve wijze plaatsvonden en ziet het gesloten akkoord als mooi en bestendig resultaat. Naar de mening van de formateur zijn de verschillende onderwerpen goed aan bod gekomen. “Er is met oog vanuit de inwoners en ondernemers gewerkt waarbij de visie van de formerende partijen, maar ook de inbreng van de andere politieke partijen is gewogen om tot dit mooie resultaat te komen”, aldus Pieter Heiliegers. Na deze toelichting kregen de onderhandelaars het woord om een toelichting te geven en vragen van de aanwezige pers te beantwoorden.  

Het coalitieakkoord
Maarten van der Greft, (RVB): “De titel van het akkoord is niet zomaar gekozen. Deze  draagt een belangrijke boodschap van ons als coalitiepartners uit. We hebben hart voor alle inwoners en ondernemers en werken vanuit die gedachte, natuurlijk samen met de hele gemeenteraad”. Deze gedachtegang is vervolgens ook terug te zien in de titels van de onderwerpen in het akkoord. Dit zijn onder andere: In het hart van de samenleving, met een hart voor alle inwoners, met een hart voor alle ondernemers, met een hart voor een gezond leefklimaat en met een hart voor elkaar.  

Belangrijke punten uit het akkoord 
In het coalitieakkoord staan antwoorden op grote thema’s die tijdens de verkiezingen eerder zijn benoemd door alle politieke partijen en die tijdens de informatie- en formatiefase zijn opgehaald. Dit zijn onder andere wonen, veiligheid, duurzaamheid, economie en mobiliteit. Bovenal hebben de coalitiepartijen aandacht gegeven en afspraken gemaakt om te komen tot een sterke lokale overheid die luistert, communiceert en die de samenleving betrekt bij het uitwerken van onze plannen.  

Werkwijze
Bij de totstandkoming van dit akkoord zijn de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen als leidraad gebruikt. Hiernaast zijn alle politieke partijen gevraagd om hun ideeën over belangrijke onderwerpen die ze graag zouden willen terugzien te delen. De coalitiepartijen hebben dit gedaan omdat samenwerking heel belangrijk is. In het coalitieakkoord staan veel ambities en goede intenties. De samenleving en de gemeenteraad worden uitgenodigd om deze ambities gezamenlijk waar te maken. De oproep van de coalitiepartijen is om vooral van elkaar te blijven leren. Zij geven aan dat er de komende jaren vast wel eens iets fout gaat waarbij het belangrijk is om dan positief kritisch te blijven en aan te geven waar het beter kan. Cees van Uden (D66): “Alleen op deze manier blijft De Ronde Venen een gemeente waar we met zijn allen trots op kunnen zijn”.  

Het college van burgemeester en wethouders
Bart Richter (VVD) presenteerde de portefeuilleverdeling en samenstelling van het college van burgemeester en wethouders namens de gezamenlijke partijen. “Met elkaar vinden wij een collegiaal college dat oprecht samenwerkt van groot belang. We hebben hier bij de samenstelling en bij de portefeuilleverdeling nadrukkelijk naar gekeken”, aldus Bart Richter. RVB levert twee wethouders namelijk Maarten van der Greft en Huib Zevenhuizen, de VVD en D66 leveren elk één wethouder. Dit zijn Anja Vijselaar namens de VVD en Cees van Uden namens D66.  

Partijleider van Ronde Venen Belang en kandidaat-wethouder Maarten van der Greft:  “Ik ben vereerd om namens RVB deel te mogen nemen aan het college. Ik kijk er naar uit om als wethouder Sociaal Domein, Inwonerparticipatie en Openbare Ruimte bestuursverantwoordelijkheid te dragen en mooie dingen te doen voor onze inwoners!”

RVB draagt Huib Zevenhuizen voor de portefeuille Wonen, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting voor. RVB heeft ervoor gekozen om een vakwethouder van buiten onze gemeente voor te dragen. Huib is de afgelopen raadsperiode wethouder Ruimtelijke Ordening geweest in de gemeente Vijfherenlanden. Hiermee wordt traditionele partijpolitiek doorbroken en presenteert RVB een ervaren vakinhoudelijk bestuurder.  

Anja Vijselaar is de kandidaat-wethouder namens de VVD. Zij krijgt onder andere de portefeuilles Financiën, Economie, Arbeidsmarkt, Bedrijventerreinen, Mobiliteit en (coördinatie) Veiligheidsontwikkeling en Handhaving. Anja geeft aan: “Ik ben zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan voor De Ronde Venen! Ik kijk er naar uit om samen met inwoners, ondernemers en raad op te trekken en onze plannen uit het akkoord te gaan verwezenlijken met als doel de gemeente mooier te maken”.  

Cees van Uden is de kandidaat-wethouder voor D66: “Met veel enthousiasme en plezier blijf ik mij ook deze periode als wethouder Sociaal Domein, Duurzaamheid en Organisatie inzetten voor onze gemeente. Ik zal mijn opgedane kennis en ervaring uit de vorige periode gebruiken om met het nieuwe college voortvarend aan de slag te gaan”.   Donderdag 2 juni wordt de gemeenteraad gevraagd het coalitieakkoord vast te stellen en de kandidaat-wethouders te benoemen. Dat gebeurt tijdens een openbare vergadering in het gemeentehuis die om 19.30 begint  

Portefeuilleverdeling
Namens RVB wordt Maarten van der Greft wethouder Sociaal Domein, Inwonerparticipatie en Openbare Ruimte, daarnaast wordt hij eerste locoburgemeester. Hij krijgt de portefeuilles: Inwonerparticipatie, Dienstverlening, Onderwijs, Jeugd/Jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Gezondheid, Afval, Openbare Ruimte, Riool, Groen, Sport, Recreatie en Toerisme.    

De tweede kandidaat-wethouder namens RVB is Huib Zevenhuizen. Hij krijgt de portefeuilles: Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Bestemmingsplan Plassengebied en Vergunningverlening. Huib wordt tevens vierde locoburgemeester.  

Namens de VVD is Anja Vijselaar kandidaat-wethouder voor de portefeuilles: Financiën, Economie, Arbeidsmarkt, Bedrijventerreinen, Integraal Plan Vinkeveen, Mobiliteit, Wegen, Openbaar Vervoer en (coördinatie) Veiligheidsontwikkeling & Handhaving. Anja wordt tweede locoburgemeester.  

Cees van Uden is kandidaat-wethouder voor de portefeuilles: Duurzaamheid, Natuur en Landschap, Milieu, Maatschappelijk Vastgoed, Integrale huisvesting scholen, Gemeentehuis, Armoede, Schuldhulpverlening, Participatiewet, WMO, Inclusie, Personeel en Organisatie, ICT, Kunst en Cultuur en Monumenten. Cees wordt derde locobugemeester.

Het akkoord is via deze link te lezen!
Van links naar rechts: Huib Zevenhuizen (RVB), Maarten van der Greft (RVB), Anja Vijselaar (VVD) en Cees van Uden (D66)