De coalitiepartijen Ronde Venen Belang, de VVD en D66 zijn eruit. Er is op hoofdlijnen een coalitieakkoord gesloten. Daarnaast hebben de partijen overeenstemming bereikt over de samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders voor de nieuwe collegeperiode. RVB levert twee wethouders, de VVD en D66 elk één. De gemeenteraad wordt donderdag 2 juni gevraagd hen te benoemen en het akkoord vast te stellen.  

Vertrouwen en draagvlak
Vanaf het begin af aan zijn de onderhandelingen onder leiding van formateur Pieter Heiliegers goed verlopen. De coalitiepartijen hebben er alle vertrouwen in dat deze coalitie voor de komende vier jaar het draagvlak heeft om de uitdagingen die ons te wachten staan samen aan te pakken. De coalitiepartijen hebben de inbreng van de andere partijen gewaardeerd en daar waar mogelijk meegenomen bij het opstellen van het coalitieakkoord. Hiermee verwachten de coalitiepartijen een breed draagvlak.   

Akkoord op hoofdlijnen
Het akkoord schetst de ambities voor de komende vier jaar. Het coalitieakkoord is bewust een akkoord op hoofdlijnen. Met het akkoord willen RVB, de VVD en D66 op uitgangspunten sturen. Dat biedt ruimte aan de volksvertegenwoordiging en de duale rol van de gemeenteraad alsook belangrijk de inbreng van onze inwoners. Woensdag 25 mei vindt er om 16.00 een perspresentatie plaats op het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is openbaar toegankelijk. Formateur Pieter Heiliegers zal terugblikken op het proces en zijn visie geven op het gesloten akkoord. Vervolgens zullen de onderhandelaars een toelichting geven.  

Belangrijke data
Woensdag 25 mei vindt er om 16.00 een perspresentatie plaats vanaf dat moment is het coalitieakkoord openbaar en daarmee ook de portefeuilleverdeling voor de kandidaat wethouders. Donderdag 2 juni wordt de gemeenteraad gevraagd de kandidaten als wethouder te benoemen en het coalitieakkoord vast te stellen. Dat gebeurt tijdens een vergadering in het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 en is openbaar.
Op de foto: de onderhandelaars van Ronde Venen Belang, VVD en D66.
Beeld: Marlies Wessels