Pieter Heiliegers aan de slag als formateur  

Woensdag 30 maart is de nieuwe gemeenteraad genstalleerd. Na de installatie vond er direct een debat plaats over het advies van de informateur, mevrouw Barendse. Op basis van gesprekken met alle fracties is het advies aan Ronde Venen Belang (RVB) gegeven om als eerste het gesprek met de VVD en D66 aan te gaan. Deze partijen kunnen naar verwachting van de informateur samen tot een duurzaam en bestendige coalitie komen. RVB, de VVD en D66 hebben tijdens het debat het vertrouwen uitgesproken om deze verkenning met elkaar aan te gaan.  

RVB, de VVD en D66 zijn voortvarend te werk gegaan en hebben de burgemeester van Uithoorn, Pieter Heiliegers bereid gevonden om als formateur op te treden. Er is een tijdspad afgesproken en er zijn werkafspraken gemaakt. De komende weken zal er inhoudelijk over een de samenwerking worden gesproken. Dit zal hopelijk leiden tot een nieuw coalitieakkoord en collegiaal college.   

Partijleider van Ronde Venen Belang Maarten van der Greft: “Wij zijn heel blij dat wij Pieter Heiliegers met elkaar bereid hebben gevonden om de formatie te leiden. Pieter Heiliegers is de burgemeester van een buurgemeente en weet wat er nodig is voor een goed functionerende coalitie en college. Daarnaast is hij onafhankelijk en kijkt hij als buitenstaander naar onze gemeente. Ronde Venen Belang staat klaar om bestuursverantwoordelijkheid te dragen. Het is aan de formateur om samen met RVB, de VVD en D66 naar de juiste invulling van deze samenwerking op zoek te gaan. Gezien de open houding van de andere partijen en de deskundigheid van Pieter Heiliegers ga ik er van uit dat dit gaat lukken. Tijdens de formatie zal ik namens RVB de punten naar voren brengen die voor onze partij, onze kiezers en de inwoners in het bijzonder belangrijk zijn.”  
Bart Richter van de VVD vult aan: “Het is mooi dat wij met deze formateur direct aan de slag kunnen met als doel te komen tot een breed gedragen coalitieakkoord. Wij hebben er vertrouwen in om dit samen met RVB en D66 vorm te geven. Natuurlijk zullen wij er er voor zorgen dat onze punten in het belang van onze achterban, inwoners, bezoekers en ondernemers worden meegenomen en er een herkenbaar akkoord komt voor alle partijen”.    

Cees van Uden van D66: “Na een duidelijke overwinning van Ronde Venen Belang hebben zij op een positieve en open manier de leiding genomen. D66 heeft er alle vertrouwen in dat onder leiding van Pieter Heiliegers goed kan gesproken worden over de uitdagingen die onze gemeente heeft de komende jaren. Met een open houding en elkaar successen gunnen gaan wij pogen er samen uit te komen.”  

Ronde Venen Belang, de VVD en D66 hebben het voornemen om samen tot een andere bestuurscultuur te komen. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat het toekomstig college samen met de hele gemeenteraad, tot een bestendig gemeentebestuur komt dat recht doet aan de verkiezingsuitslag met een coalitieakkoord waar de inwoner zich in herkent. Een coalitieakkoord waarin er ruimte is voor inwoners en ondernemers om mee te denken en mee te praten.  

Van der Greft (RVB) sluit af: “Geef ons de tijd om er samen inhoudelijk uit te komen. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Tijdens het formatieproces zullen wij zo transparant mogelijk optreden en ook input van andere politieke partijen, maatschappelijke organisaties, instellingen, bedrijven en inwoners meenemen en ze bij het proces betrekken.”
Formateur Pieter Heiliegers