Tijdens de raadsvergadering van 28 oktober is de Programmabegroting 2022-2025 vastgesteld. RVB was uiterst kritisch. Het is dat een amendement van de CU-SGP om uitsluitend voor 2022 af te wijken van het investeringsplafond het met een kleine meerderheid het haalde, anders had de fractie van Ronde Venen Belang tegen de Programmabegroting gestemd. Hieronder lees je de belangrijkste punten uit de inbreng van Ronde Venen Belang.

Tijdens de behandeling van de Kadernota eerder dit jaar heeft RVB van de mogelijkheid gebruik gemaakt om kaders mee te geven per domein. Helaas ziet RVB hier te weinig van terug in de Programmabegroting. RVB heeft tijdens de behandeling van de flinterdunne Kadernota geprobeerd bij te sturen, maar het schip is toch op drift geraakt.

RVB heeft destijds de amendementen begroting in balans, en geen nieuw beleid zonder bestaand beleid af te bouwen ingediend. Deze amendementen haalden het niet. Structurele lasten werden en worden nog steeds regelmatig als incidenteel benoemd. Het college presenteert weliswaar nu een structureel sluitende begroting, maar deze begroting hangt van toeval en geluk aan elkaar. Het college wordt gered door incidenteel 1,9 miljoen extra uitkering voor de jeugdzorg en een hogere uitkering in september vanuit het gemeentefonds.

De zorgen die RVB had blijken helaas terecht te zijn geweest: het door de gemeenteraad vastgestelde investeringsplafond wordt overschreden, de schuldenpositie neemt toe, de algemene reserve neemt af en er is onzekerheid over de toekomst door een nieuwe herverdeling van het gemeentefonds.

De OZB verhoging voor ondernemers was eerder nodig om tekorten bij de jeugdzorg aan te vullen. Nu krijgt de gemeente een meevaller vanuit het Rijk en wordt gesteld dat door het restant van de coronacompensatie ondernemers eenmalig kunnen worden gesteund. Ondernemers worden niet eenmalig gesteund, er is nog steeds sprake van een structurele verhoging, ondernemers worden alleen ‘minder hard gepakt’. RVB was destijds tegen de OZB verhoging voor ondernemers, en je kan je afvragen waarom dit extra geld van de jeugdzorg dan nu niet ook geheel gaat naar de jeugdzorg? Daar zit immers het tekort.

RVB heeft in het verleden geijverd voor een zogenaamd investeringsplafond en werd daar raadsbreed in gesteund. Dit investeringsplafond wordt nu, met deze begroting overschreden en dat is niet met een eerder daartoe strekkend raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Met het instemmen met deze begroting wordt via oneigenlijke weg dat plafond dus zonder discussie over nut en noodzaak van een dergelijke verhoging, een feit!

Sterker nog, het college wil de normen aanpassen, dit leidt tot structurele tekorten voor vele jaren. En daar mogen we als raad de verantwoording voor nemen. RVB vindt dit de omgekeerde wereld. RVB vindt dat eerst goed gekeken moet worden naar de geplande investeringen en daar waar mogelijk investeringen moeten worden uitgesteld.

De begroting is sluitend door meevallers vanuit het Rijk. Een nieuwe coalitie staat straks voor fundamentele vraagstukken om in de toekomst zonder dergelijke meevallers, of zelfs met tegenvallers, een sluitende begroting te kunnen presenteren. Het college heeft in de afgelopen periode ruim 6,5 miljoen uit de grondexploitatie in de reserve kunnen storten en toch is in 4 jaar tijd deze reserve afgenomen tot onder de 10 miljoen.

Hetzelfde college sorteert overigens in dat verband vast voor op de periode na de gemeenteraadsverkiezingen, en laat zo meldt zij, veel ter oplossing over aan een nieuwe coalitie, een nieuw gemeentebestuur. Wat RVB betreft maken wij hier straks en als grootste partij hier deel van uit. Ronde Venen Belang wil er dan aan bijdragen dat de gemeente, niet incidenteel maar structureel in control zal zijn. Dan heeft onze gemeente geen plunderbegroting, geen toevalbegroting, maar met Ronde Venen Belang een sluitende en verantwoorde begroting.