Tijdens de raadsvergaderingen van 29 en 30 september is de verkeersstructuur Vinkeveen uitgebreid aan de orde geweest. Om geplande woningbouw mogelijk te maken aan zowel de noordkant als de zuidkant van de N201 moet de verkeersdrukte in Vinkeveen beter verdeeld worden. De fractie van Ronde Venen Belang onderschrijft de noodzaak voor woningbouw, maar wil eerst bouwen aan draagvlak onder de huidige inwoners van Vinkeveen en wil zekerheden voor haalbaarheid en betaalbaarheid en uiteraard de verkeersveiligheid.

Voor woningbouw
Tussen de N201 en de Julianalaan en aan de noordkant van de N201 is ruimte om een groot aantal woningen te bouwen om zo te voorzien in de behoefte van onze inwoners, zowel starters als mensen die een eengezinswoning of appartement willen. Raadslid  Erik de Haan: “Beide gebieden  zijn  uitermate geschikt voor woningen. Wij staan daar ook volledig achter. Dan is het ook noodzakelijk de verkeersstructuur in Vinkeveen daarvoor aan te passen. Voor de bouw van woningen aan de noordkant van de N201 is een extra ontsluiting nodig, waaraan de provincie moet meewerken en die direct te maken heeft met de voorgestelde ontsluiting aan de Kerklaan. Erik de Haan: “Het is de vraag of de provincie hieraan wil mee werken. Tot nu toe is dat nog totaal onduidelijk”.

Voor verkeersveiligheid
De fractie van Ronde Venen Belang pleit voortdurend om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook bij deze plannen bij de geplande ontsluiting op de Kerklaan is verkeersveiligheid enorm belangrijk. De Haan: ”Plannen maken is mooi, maar verkeersveiligheid en voor fietsers en wandelaars staat bovenaan. Zoals de plannen nu zijn kan dit positief werken voor de verkeersveiligheid, omdat op de Herenweg en Kerklaan eenrichtingsverkeer komt en vooral fietsers hier veiliger kunnen bewegen.

Moet haalbaar en betaalbaar zijn
Zoals gezegd wordt de  verkeersstructuur in Vinkeveen enorm  beïnvloed door de N201 en wat de provincie met de op- en afritten en mogelijk een extra ontsluiting vanuit het gebied ten noorden van de N201 wil. De provincie heeft wel budget vrij gemaakt om het viaduct te verhogen en de in- en uitvoegstroken te verlengen, maar voor andere aanpassingen is nog geen budget. Het college stelt in haar voorstellen voor om ook een aansluiting te maken om woningbouw ten noorden van de N201 mogelijk te maken. De Haan: “Dit betekent dat de provincie deze aansluiting mogelijk moet maken, het daarmee eens moet zijn en ook financieel moet bijdragen. Maar dat geldt niet alleen voor de provincie. Dat zelfde geldt voor de projectontwikkelaars. Ook zij moeten bijdragen om het allemaal mogelijk te maken. Daarom dienden wij een amendement in om eerst zekerheid te verkrijgen van de provincie en ontwikkelaars en daarna pas de plannen verder uit te werken. Wat ons betreft de meest logische volgorde.”

Draagvlak noodzakelijk
De Haan: “Nogmaals, we zijn voor woningbouw en we zullen alles doen om dat mogelijk te maken, maar er moet ook draagvlak zijn om de verkeersstructuur in Vinkeveen aan te pakken. En wij hebben de indruk dat draagvlak onvoldoende is. Dat de gemeente meer moet doen om draagvlak te creëren. Als je ziet hoeveel protestborden er in Vinkeveen zijn geplaatst moet dat toch te denken geven. Met ons amendement gaven we het college ook tijd om echt met de buurt te gaan praten en om draagvlak te realiseren.”

Gemiste kans
Het amendement van Ronde Venen Belang kon niet op voldoende steun rekenen. Dat is de reden dat Ronde Venen Belang tegen de aanpassing van de verkeersstructuur in Vinkeveen heeft gestemd.  De Haan: “Ronde Venen Belang ziet dit als een gemiste kans. De druk op de provincie en de projectontwikkelaars om mee te betalen is nu weggevallen.  Wat belangrijker is: De omwonenden voelen zich niet gehoord en niet betrokken en worden tot er wordt gebouwd in onzekerheid gelaten. Een gemiste kans om samen met de omwonenden tot een gedragen oplossing te komen.