Amendement aangeboden aan de gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni wordt de beleidsnota zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens besproken. Met dit raadsvoorstel wil het college gebieden aanwijzen die geschikt zouden zijn voor de plaatsing van zonnevelden en of windturbines. De fractie van Ronde Venen Belang verzet zich van het begin tegen plaatsing van windturbines en heeft dat ook vele malen uitgesproken. 

Volgens Ronde Venen Belang zijn er vele redenen om tegen plaatsing te zijn, maar de belangrijkste reden is wel dat de inwoners massaal hebben laten blijken net als Ronde Venen Belang tegen windturbines te zijn.  Om windturbines tegen te houden dient de fractie een amendement in om windmolens bij de aanwijzing van de zoekgebieden uit te sluiten. Dit amendement zal eerst in de commissievergadering van 9 juni al besproken worden. Tijdens de raadsvergadering van 30 juni valt het definitieve besluit.

Inspraak proces heeft gefaald
De gemeente heeft twee dingen gedaan om inwoners te betrekken bij dit onderwerp. Allereerst heeft zij een enquête gehouden onder de inwoners en daaruit zou blijken dat de inwoners voor windturbines zijn. Daarna konden de inwoners via de website www.zonenwindkaart.nl via een interactieve kaart Invullen welke gebieden geschikt zouden zijn voor windturbines en zonnevelden.

Fractievoorzitter Maarten van der Greft: “Ik heb nog nooit als gemeenteraadslid meegemaakt dat inwoners zich zo gepasseerd voelden als bij dit onderwerp. Pas bij het bekend worden van het aanwijzen van zoekgebieden werd het hen pas duidelijk wat hen boven het hoofd hangt. En dat heeft niets te maken met Not In My Backyard, maar dat zij echt niet geïnformeerd waren. Een groot aantal inwoners is door verschillende actiegroepen op de hoogte gebracht. Niet verwonderlijk dat bijna 200 insprekers zich hebben gemeld om hun mening te geven en ook nog een groot aantal heeft dat schriftelijk gedaan. Die actiegroepen hebben rond de 14.000 handtekeningen verzameld tegen windturbines. Dan kun je toch niet spreken van een goed verlopen participatieproces? 

Ja, als de zoekgebieden zijn aangewezen komt er een gebiedscoördinator. Die moet dan de inspraak binnen een zoekgebied organiseren. Maar wat is inspraak waard als je niet meer tegen mag zijn? Het enige wat er tijdens het gebiedsproces wordt besproken is of het gebied geschikt is voor zonne-industrie en/of windturbines. De mogelijkheden zijn dus of allebei, of één van de twee, maar allebei tegen mag blijkbaar niet. Duidelijk voor ons is dat het merendeel van de inwoners tegen windturbines is. Vandaar dit amendement.

Windturbines passen niet
Iedereen heeft het over windmolens, maar volgens fractievoorzitter Van der Greft dekt dit de lading niet. Van der Greft: “Windmolens staan bijvoorbeeld bij Zaanse Schans of Kinderdijk. Dat zijn windmolens! Wat in onze gemeente zou komen te staan zijn windturbines, in feite industriële bouwwerken. En die passen niet in ons landschap en moet je ook zeker niet in een dichtbevolkt gebied als onze gemeente zetten. Er zijn zoveel schadelijke effecten, verschrikkelijk. Dit werd tijdens de drie inspraakavonden wel duidelijk. Heb je de insprekers gehoord? Geluidoverlast, slagschaduw, gezondheidsproblemen als gevolg van laagfrequente trillingen. Het is dan ook niet vreemd dat het RIVM een kenniscentrum hiervoor gaat opzetten.  Dan moet je er toch niet aan denken om minimaal 24 van die turbines van 175 meter hoog in je gemeente te hebben?” 

Windturbines hoeven ook helemaal niet (meer)
De gemeente De Ronde Venen maakt deel uit van de U16 en binnen die U16 is een Regionale Energie Strategie opgezet. De bedoeling is dat gemeente De Ronde Venen aangeeft hoeveel energie binnen de gemeente zal worden opgewekt. De fractie van Ronde Venen Belang meent dat binnen de RES windturbines in onze gemeente helemaal niet hoeven. Van der Greft: “We hebben te maken met een klimaatakkoord. Daarin staat dat de 30 RES-n 35 TWh moeten opwekken in 2030. Deze hoeveelheid is op dit moment al gehaald. Er zijn en worden in Nederland zoveel windturbines geplaatst dat onze gemeente eigenlijk niet meer hoeft bij te dragen, zeker niet met windturbines.  Daarnaast zijn er mogelijkheden om energie op zee op te wekken. Daarvoor hebben we een motie ingediend, die bijna door de hele gemeenteraad werd gesteund.  Bovendien zijn er ontwikkelingen gaande. Kernenergie is bespreekbaar geworden en de meeste landelijk partijen hadden in hun verkiezingsprogramma’s staan dat windenergie op land vervangen moet worden door windenergie van zee.”

Meerdere gemeentes wijzen windturbines af

Het draagvlak in Nederland voor windturbines neemt zienderogen af. Er zijn meerdere gemeenten die windturbines op hun grondgebied uitsluiten. Ook in Utrecht. In deze provincie hebben Wijk bij Duurstede, Nieuwegein en Stichtse Vecht zich al uitgesproken tegen windmolens. Allemaal gemeenten die deel uit maken van de U16.  Van der Greft: “Er zijn buiten Utrecht nog zeven gemeenten die ook geen windturbines willen. En dan kan het college er wel mee schermen dat de provincie gaat ingrijpen en ons een aanwijzing geeft om toch windturbines te plaatsen, maar dat is onterecht angst zaaien. Doordat de doelstelling landelijk is gehaald en wij met zonnevelden toch nog een bijdrage aan de RES leveren kan en mag de provincie niet ingrijpen.

Volksvertegenwoordigers aan zet

Volgens van der Greft is het tijd dat er een besluit op lokaal niveau wordt genomen. Van der Greft: “De uitwerking van het klimaatakkoord wordt steeds meer zichtbaar: het is onbetaalbaar, verzet groeit en er zijn betere alternatieven beschikbaar. Al die tijd is het ondemocratisch gegaan, maar tijdens de raadsvergadering van 30 juni mogen eindelijk gekozen volksvertegenwoordigers hun mening geven. Ronde Venen Belang verwacht dan dat ons amendement ruim zal worden gesteund en dat de gemeenteraad zich uitspreekt tegen windturbines in onze mooie gemeente”.

Volksvertegenwoordigers aan zet