Ronde Venen Belang schreef in de algemene beschouwingen van 2019 al dat structurele uitgaven incidenteel gedekt werden en dat er geen beleid gevoerd kon worden zonder dat de financiële consequenties daarvan duidelijk zijn.  

In 2020 hadden we geen Kadernota, maar een Kaderbrief. Dit jaar geen Kadernota, maar een Kader ‘overzichtje’. Flinterdun, beleidsarm en problemen worden doorgeschoven. Hoe kan een Kadernota worden goedgekeurd als je niet weet welke kaders je daadwerkelijk goedkeurt?  

Het wordt er ook niet beter op. De grote tekorten bij de jeugdzorg blijven. Onze inwoners vinden geen plek om te wonen en het gemeentebestuur vervreemdt zich van haar eigen inwoners met de wijze van aanpak inzake de windmolenwoeker die onze mooie gemeente teistert. De Kadernota die nu voorligt staat vol ombuigingen. Dit is een VVD woord voor bezuinigingen. De structurele tekorten worden niet opgelost, maar vooruit geschoven en wegbezuinigd.

Tijdens een eerdere behandeling van de begroting heeft Ronde Venen Belang aan het college gevraagd of de wethouders verantwoordelijk wilden zijn voor de toen voorgestelde ‘plunder’ begroting, of dat men tegen die tijd op het pluche in Den Haag zou zitten? Het antwoord is inmiddels bekend. We hebben nog twee wethouders van de drie oorspronkelijke wethouders over, maar de financiële positie is er niet beter op geworden.

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting vorig jaar heeft Ronde Venen Belang voorgesteld om de tekorten op het sociaal domein apart op te nemen als “vordering op het Rijk” waarmee die tekorten niet in de exploitatie van de gemeente terecht zouden komen. Wij gaven toen ook aan dat we druk op de rijksoverheid zouden moeten uitoefenen om bij overdracht van taken daarvoor altijd voldoende middelen mee te geven.

Met dit voorstel wilde Ronde Venen Belang de voorgestelde exorbitante OZB verhoging voor ondernemers tegenhouden. Dit voorstel haalde het toen niet, maar wie schetst onze verbazing dat het college nu met ditzelfde voorstel komt. De vraag is daarbij of de verdere voorziene verhoging van de OZB voor ondernemers daarmede niet ook van de baan zou moeten zijn!

Het college gaat er immers nu van uit dat volledige compensatie van de zorgkosten van het Rijk wordt gekregen. Aangezien dit geen zekerheid is komen wij met een motie om bij onvoldoende rijksmiddelen de jeugdzorg terug te geven aan het Rijk en dat ook bekend te maken bij andere gemeenteraden in Nederland.

Ronde Venen Belang doet overigens vaker voorstellen die bij stemming daarover eerst door de coalitie worden weggestemd, maar die dan enige tijd daarna als geheel eigen idee, of oplossing door het college opnieuw worden gepresenteerd en in stemming worden gebracht en dan opeens blijken op coalitie brede steun te kunnen rekenen. Ronde Venen Belang waardeert natuurlijk het voortschrijdend inzicht dat het college daarmee toont te hebben verkregen m.b.t. deze oorspronkelijke ideeën van Ronde Venen Belang.

Ronde Venen Belang heeft zich vanaf het begin af aan tegen de invoering van Diftar verzet. De coalitiepartijen hebben nu gelukkig ook – onder de nieuwe wethouder – de invoering van Diftar voorlopig uitgesteld. Hopelijk komt van uitstel afstel.

Het was ook Ronde Venen Belang die met een motie Wet Langdurige Zorg de toedeling van die zorgkosten wilde leggen waar die hoorden te liggen en dat is niet bij de gemeente, maar bij het Rijk. Deze motie werd ook niet aangenomen. Nu stelt het college dit in deze Kadernota alsnog voor maar dan wel als idee uit eigen koker!  

Door de gemeente is er een filmpje via de social media kanalen verspreid waarin wethouder Schuurs alles naar voren brengt wat Ronde Venen Belang in een motie had verwoord, maar door de coalitie werd verworpen. In het filmpje vermeldt de wethouder dat aanbestedingen aan de ondernemersverenigingen worden gemeld. Maar ja, dat kon ten tijde van de behandeling van de motie niet.

Zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen en de betreffende wethouders zullen dat zeker niet ontkennen. Waarom dan niet eerder meegaan in de door Ronde Venen Belang voorgestelde richting? Is er soms sprake van oppositievrees?

Nu de Kadernota toch flinterdun is wil Ronde Venen Belang van de gelegenheid gebruik maken om wat kaders mee te geven voor de Programmabegroting en anders alvast voor een nieuwe coalitie vanaf maart 2022 en het beleid van de gemeente.

Domein 1 Sociaal Domein:

Het college wil meer invloed van het kernteam. Echter maar 30% van de gevallen gaan via het kernteam tegen 60% van de kosten. Niemand kan echter aangeven, ook de onderzoekers niet, dat het kernteam de meest effectieve en meest efficiënte weg is. Daarom dient Ronde Venen Belang de motie ‘Onderzoek effectiviteit en efficiëntie kernteam nader onderzoeken’ in.

Als deze motie niet wordt aangenomen moet men niet verbaasd opkijken op het moment dat het komende half jaar de coalitiepartijen in de gemeenteraad met een gelijkluidende opdracht komt.

Ook de uitbreiding van het Kernteam zien wij niet zitten en daarom dienen we met CDA, VVD en D66 een amendement in. Ronde Venen Belang wil verder dat de regiotaxi blijft en de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek is een slecht idee.

Domein 2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Er stonden maar liefst twee pagina’s in de plaatselijke krant met woningbouwprojecten, prachtig! Veel van deze projecten zijn niet nieuw en zitten al heel er lang in de pijplijn, zijn al jaren “in voorbereiding”. Het vaststellen, de wens uiten, de taak stellen om 4800 woningen bij te bouwen is zeker mooi, maar zal op korte termijn de behoefte aan woningen zeker niet rigoureus verminderen. Dit bouwen gaat alleen maar gebeuren als De Ronde Venen inzet op bouwen buiten de rode contour! Alleen dan krijgen wij de zo gewenste woningen en het extra dorp ‘Kroonstad’.

Ronde Venen Belang wil geen windmolenwoeker in onze mooie gemeente. Geen hogere woonlasten door de klimaatambities van de gemeente. Wel investeren in: isoleren van huizen, zonnepanelen op daken en het kunnen blijven gebruiken van aardgas. Hiermee is de meeste ‘winst’ te behalen voor milieu en klimaat, maar ook voor onze inwoners.

Wat Ronde Venen Belang betreft betekent het uitstellen van Diftar, ook het afstel daarvan. Dan kunnen de Diftarplannen in de prullenbak.

Er moet niet bezuinigd worden op de wegen en er moet z.s.m. een bestemmingsplan Vinkeveens Plassengebied komen. Je kan de plas alleen behouden als er ook een vorm van bebouwing mogelijk wordt gemaakt.

Binnenkort komt de IRP aan de orde. In het Integraal ruimtelijke perspectief komt naar voren dat we als gemeente ons moeten committeren aan de meerderheid binnen de U16. Dan wordt dus toch duidelijk waar wij al tijden voor waarschuwen. De U16 is niet in het belang van de gemeente en onze inwoners, maar is een bestuurlijk construct waarachter elke bestuurder zich kan verschuilen. Geen extra woningen? Dan ligt het aan de U16. Geen extra OV? Dan ligt het aan de U16. Wat hebben wij aan deze samenwerking?

Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Alle winstnemingen uit grondexploitaties zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. Structurele lasten zijn incidenteel benoemd en de gaten zijn betaald uit de grondexploitaties. Het moet nu echt klaar zijn met het benoemen van iets als incidentele last, terwijl die structureel is of blijkt te zijn geworden.

Ronde Venen Belang heeft in het verleden geijverd voor een zogenaamd investeringsplafond. Nu dat plafond bereikt is wil het college een andere aanpak.

Wat Ronde Venen Belang betreft wordt eerst de tering naar de nering gezet. Daarom dient Ronde Venen Belang de amendementen ‘Begroting in balans’ en ‘Geen nieuw beleid zonder bestaand beleid af te bouwen’ in.

Er dient dit jaar duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis te komen. Dit moet met een voorstel naar de gemeenteraad, geen achterkamertjesbouwcommissie. Wat Ronde Venen Belang betreft blijft het werkcentrum waar het is.

Toekomstbestendige dorpshuizen, dat houdt volgens Ronde Venen Belang idealiter in dat men de eigen broek op kan houden. Dit kan echter niet altijd. Maatschappelijke activiteiten kunnen niet voor commerciële tarieven worden ontplooid en er zijn niet altijd rendabele openingstijden. Dit neemt niet weg dat er meer initiatieven te ontplooien zijn, waarmee maatschappelijke meerwaarde wordt behaald. Daarmee heeft de samenleving en een dorp echt iets aan het dorpshuis. 

Op dit moment loopt er een onderzoek naar het gemeentelijk beleid t.a.v. de dorpshuizen de kaderstelling en controle daarop door de gemeenteraad. Maar de belangrijkste vraag wordt niet gesteld. Wat is de maatschappelijke meerwaarde van elk van de dorpshuizen? Ook hiervoor zullen wij een motie indienen.

Het college wil regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren. Belangrijke vraagstukken die inwoners van gemeenten direct raken, waar eerst lokaal door een gemeenteraad over werd beslist (van ruimtelijke ordening tot welzijn, van zorg tot economische ontwikkeling), worden daardoor in toenemende mate door een veelheid aan regionale besturen van gemeenschappelijke regelingen aangepakt en opgepakt. De gemeenteraad, die wordt geacht de financiën te controleren en de inwoners te vertegenwoordigen, heeft er dan nog nauwelijks invloed of grip op.

Als je kijkt naar alle stukken die wij als raadsleden krijgen, naar alle vergaderonderwerpen die met samenwerkingsverbanden te maken hebben: dan is dat niet meer te overzien. Op deze manier raken wij als gemeenteraad de controle kwijt. Ronde Venen Belang wil minder regionale samenwerking, want het wordt steeds onoverzichtelijker, ingewikkelder, ondemocratischer en het is ook nog eens vaak niet effectief.

Op naar niet incidenteel, maar structureel in control!

De trend die de Kadernota schetst is helder: meer ambtenaren en minder geld voor inwoners en organisaties. Zo wordt de lokale overheid wel groter, maar niet per definitie ook sterker. Alles blij elkaar schetst de Kadernota een beeld van een gemeente die zelf veel geld nodig heeft, maar opgelegde bezuinigingen niet haalt.

Ronde Venen Belang is blij dat de gemeente inziet dat het Rijk bij moet plussen, maar Ronde Venen Belang vindt ook dat als dit niet lukt de gemeente niet te snel moet bezuinigen op de dienstverlening van onze inwoners. Het is veel beter om eens goed naar de eigen organisatie te kijken. Er bestaat immers ook zoiets als het gevaar van het ambtenarenzelfbestuur. Dat is de bijl aan de wortel van de democratie.

Wat Ronde Venen Belang betreft wordt er daarom nog eens goed naar het eigen ambtenarenapparaat gekeken voordat men bij de Programmabegroting later dit jaar allerlei bezuinigingen op het voorzieningenniveau gaat voorstellen waarbij de inwoner uiteindelijk de klos is. Dit vraagt om een andere koers en ook een andere houding van de coalitiepartijen.

Alle raadsleden, ook die van de coalitiepartijen doen er goed aan om te beseffen dat ze in de eerste plaats volksvertegenwoordiger zijn en dat het hun taak en plicht is om het bestuur te controleren, ook al zijn de wethouders hun partijgenoten. Gelukkig lijkt het erop dat met de finish in zicht er eindelijk een cultuuromslag plaats vindt. Of is dit slechts voor de bühne?

De eerste barstjes tussen het eerder uitgesproken ‘Wij van het CDA kennen voorwezen, de VVD is voor dit voorstel en D66 sluit zich hier bij aan” zijn inmiddels zichtbaar. Het CDA verwijt de VVD wethouder communistische trekjes, D66 gaf aan tijdens de politieke commissie ‘welke keuzes maken we nu eigenlijk?’ En de VVD wordt nu eindelijk wakker en doet in ieder geval alsof men de klimaatwaanzin van D66 wil stoppen.

Het college zelf sorteert vast voor op de periode na de gemeenteraadsverkiezingen en laat veel over aan een nieuwe coalitie, een nieuw bestuur. Wat Ronde Venen Belang betreft maken wij hier straks als grootste partij zeker deel van uit. Ronde Venen Belang wil er dan toe bijdragen dat de gemeente, niet incidenteel maar structureel in control zal zijn.