Algemene Beschouwingen zijn normaal gesproken bedoeld om het beleid zoals geformuleerd in de Kadernota van commentaar te voorzien en speerpunten voor de eigen partij aan te geven. Ronde Venen Belang heeft de kadernota bekeken en vindt dat gekeken moet worden vanuit het perspectief van de inwoner. De inwoner maakt zich terecht zorgen en deze Kadernota vergroot de zorgen van de inwoner. Was de eerste Kadernota beleidsarm, in deze Kadernota ontbreken duidelijke kaders, kaderloos dus.

Het gaat niet goed en wij – en niet alleen wij, maar ook onze inwoner- zouden ons zorgen moeten maken. Hoe denkt u dat de inwoner kijkt naar het feit dat structurele uitgaven incidenteel gedekt worden? Dat er geen beleid gevoerd kan worden zonder dat de financiële consequenties duidelijk zijn.
De tijd is voorbij dat er alleen maar onderzoeken worden gedaan.

Er moet wat worden gedaan aan de beeldvorming dat ondermijning niet alleen van buiten komt maar dat voorkoming van ondermijning van binnenuit moet beginnen. We moeten er niet langer om heen draaien dat er binnen de organisatie echt wat verbeterd kan en moet worden. Het geven van leiding aan een organisatie dient structureel te zijn en niet een opeenstapeling van incidentele gebeurtenissen

Domein 1: Sociaal Domein
Grote tekorten bij de jeugdzorg
Onze inwoner ziet berichten in de krant dat het niet goed gaat met de Jeugdzorg. Hij ziet dat ook in onze gemeente grote tekorten zijn. Hij had zijn hoop gevestigd op het college, die ruim een jaar geleden toezegde maatregelen te nemen. Maar onze inwoner heeft daar nog niets van gezien.
Onze inwoner maakt gebruik van de WMO als dat nodig is. Hij ziet ook dat de Rijksoverheid een maximum stelt aan zijn maandelijkse bijdrage. Dat stelt hem gerust. Maar krijg ik straks dan nog wel alle ondersteuning die ik nodig heb vraagt hij zich af. Want de kosten zullen voor de gemeente sterk toenemen. Het is net als bij zijn eigen portemonnee waar het ook uit de lengte of de breedte moet komen. Hij heeft vrees dat er gesleuteld gaat worden aan de voorzieningen.

Domein 2: Economie, wonen en fysieke leefomgeving
Eigen ondernemers eerst
Onze inwoner ziet dat het economisch goed gaat. Dat zorgt voor tevredenheid en optimisme. Hij is er blij mee dat De Ronde Venen de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland gaat worden. In 2018 stonden we nog niet in de top 100, dus we moeten forse stappen maken. Onze inwoner ziet daar echter niet veel van. Hij schrikt zelfs dat ondernemers bij gemeente opdrachten niet door de gemeente worden geïnformeerd. Als ondernemer ziet onze inwoner dat bij vergunningsaanvragen de doorlooptijd niet verkleind, maar vergroot is. Dat het steeds moeilijker wordt en dat het aan aanspreekpunten node ontbeert. Onze inwoner vraagt zich dus terecht of hoe je dan de MKB-vriendelijkste gemeente gaat worden? Ronde Venen Belang vindt dat eigen ondernemers eerst de kans moeten krijgen om werk uit te voeren voor de gemeente.

Waar gaan onze inwoners wonen?
Onze inwoner ziet een overspannen huizenmarkt. Zijn kinderen kunnen geen huis krijgen. De instapmarkt voor woonruimte zit voor hen op slot niet alleen door de financiële te korte polsstok echter ook door of een gebrek aan betaalbare huurwoningen. Hij maakt zich zorgen voor de tijd dat hij ouder wordt. Kunnen de kinderen straks wel instaan voor de mantelzorg als ze hier niet kunnen wonen?. Hij ziet geen perspectief voor zijn kinderen. Hij maakt zich hierover echt zorgen. Er wordt gebouwd, maar deze woningen zijn onbereikbaar voor zijn kinderen. En als straks de laatste woningbouwprojecten zijn afgerond zit er niets meer in de pijplijn. We moeten nu starten met het vinden van nieuwe bouwlocaties, bouwlocaties om betaalbare woningen te bouwen, ook buiten de rode contour. Want waar moeten onze inwoners anders heen?

Een schone leefomgeving
Onze inwoner merkt dat water en lucht schoner worden. Hij vraagt zich af of dat echt goed is. Hij hoeft zijn auto minder vaak te wassen. Dat is mooi. Bijna geen enkel insect zit meer vastgekleefd aan zijn motorkap. Geen insecten betekent ook minder vogels, maar ook minder vissen. Misschien zijn we wel doorgeslagen met de steriele Vinkeveense Plassen als meest aansprekende voorbeeld, zo vraagt onze inwoner zich af.
Onze inwoner maakt net als heel veel andere mensen gebruik van de N201. Er zijn plannen om de doorstroming te verbeteren. Maar welke invloed heeft dat op geluidsoverlast en bijvoorbeeld fijnstof? Als je de doorstroming wil bevorderen doe dan daar ook wat aan.

Domein 3: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën
Een betrouwbaar openbaar met bestuur met draagvlak onder de inwoners
Dit college maakt een groot punt van het voorkomen en bestrijden van ondermijning, ofwel de invloed van ongewenste of zelfs criminele aard. Dat belijdt ze met de mond en op papier. Onze inwoner ziet wat anders. Hij ziet dat het college meewerkt middels het recreatieschap aan het afmeren van Ouwe Hoeren Boten. Arken die elke inwoner wel wil om in te wonen. Arken die niet zijn toegestaan, althans niet voor onze inwoner of voor een ondernemer. Maar als overheid mag je dit blijkbaar buiten alle regels om faciliteren en stimuleren. Het recreatieschap verleent een ontheffing terwijl dit volgens het bestemmingsplan van de gemeente helemaal niet mag. Het recreatieschap is dus niet in control.

Inwoners en ondernemers moeten zich aan regels houden. Maar geldt dat ook als je bij de gemeente werkt? Krijg je dan een speciale behandeling? Dat er minder wordt gehandhaafd en dat je gemeentemateriaal mag gebruiken. Onze inwoner ziet dat het werken voor de gemeente nooit gedachte voordelen oplevert, voordelen die het rechtsgevoel ondermijnen. Onze inwoner ziet een college dat zegt zich zorgen te maken over ondermijning van de organisatie als geheel, dat er criminele invloed komt in de raad, de organisatie en het bestuur. Hij ziet echter het college niet optreden noch stelling nemen als raadsleden in de raadszaal worden bedreigd. Onze inwoners zien een sporthuis in Abcoude waarbij parkeren op eigen terrein niet hoeft te worden geregeld, terwijl een ondernemer die een sportschool wil beginnen in dezelfde straat dit niet mag omdat het parkeren niet geregeld is. Onze inwoners hebben behoefte aan een betrouwbare overheid die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt.

Greep uit de spaarpot
Onze inwoners zien dat de woonlasten al jaren niet omhoog gaan, maar de spaarpot van de gemeente wordt geplunderd. Onze inwoner is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen huishouding. Er zijn genoeg gezinnen in onze gemeente die aan het einde van hun geld elke keer een stuk maand over houden. Voor grote aankopen moet eerst worden gespaard. Hij kan niet meer uitgeven dan hij binnenkrijgt. Onze inwoner ziet een gemeente die veel meer uitgeeft dan er binnen komt. Hij ziet de geprognotiseerde spaarrekening van de gemeente in een half jaar tijd met € 4 miljoen kleiner worden! Hij ziet een gemeente die structurele zaken met incidenteel geld.

Nog heel veel onduidelijk
Onze inwoner ziet een gemeente die een groot bedrag doneert aan een Sporthuis in Abcoude. Hij ziet een gemeente die beleid wil voeren zonder dat bekend is wat het gaat kosten. We weten nog niet wat er de komende jaren aan beschoeiingen, kunstwerken en wegen moet worden uitgegeven. Er worden gigantische bedragen genoemd voor “lood in de bodem”. Dit kan nooit goed blijven gaan. Een doorkijk van op ons afkomende hogere structurele lasten in een bandbreedte van 1 tot 3 miljoen euro en het feit dat in de voorliggende kadernota structurele posten incidenteel worden ingevuld rechtvaardigt de conclusie dat de begroting voor 2020 en verdere jaren niet structureel zal sluiten. Een conclusie die door Ronde Venen Belang wordt onderschreven. Hierdoor is er voor nieuwe investeringen, zoals wegen, of een nieuw gemeentehuis geen ruimte, laat staan voor aanvullend structureel beleid. Hoofdschuddend kijkt onze inwoner hier naar en concludeert dat als hij zo zou handelen er bezuinigt moet worden of dat een beroep moet worden gedaan op “ome Jan” daar anders de schuldhulpverlening heel snel in zicht komt. 4 Algemene beschouwingen Ronde Venen Belang Kadernota 2020

Dienstverlening niet op orde
Onze inwoner rekent op een goede dienstverlening. Hij wordt echter voortdurend geconfronteerd met nieuwe mensen. Vaak ingehuurde krachten die de vacatures opvullen van vertrekkende medewerkers. Inhuurkrachten die de situatie vaak niet kennen, waardoor zaken vaak langer duren dan nodig is. Onze inwoner wordt hier niet bij van. Gaan de medewerkers weg omdat de gemeente geen aantrekkelijke werkgever is? Zijn de medewerkers niet tevreden? Gelukkig ziet onze inwoner dat de gemeente zo’n aantrekkelijke werkgever is dat er een speciale website is waar de vacatures van de gemeente op worden vermeld. Dat het enthousiasme zo groot is dat er een speciale website voor in het leven geroepen is. Dat er huis aan huis reclame is gemaakt om eventueel maar niet te reageren op de spaarzame vacatures.

Terechte zorgen
Ronde Venen Belang kan niet anders dan concluderen dat de inwoner zich terecht zorgen maakt. Deze Kadernota vergroot de zorgen van de inwoner. Was de eerste Kadernota beleidsarm, het kaderloze karakter van deze nota leidt tot gebrek aan beleid, beleidsloos Het wordt tijd dat er naar onze inwoner en zijn zorg geluisterd wordt dat onze inwoner mee gaat praten en meer te zeggen krijgt over het beleid van de gemeente. Zodat inwoners kunnen zeggen: “Bij de gemeente De Ronde Venen geldt: “Jij mag het zeggen!””