Tijdens de raadsvergaderingen van 30 en 31 mei is de Kadernota besproken. De Kadernota wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld en is de eerste stap om te komen tot een begroting voor het volgende jaar. De coalitiepartijen zeggen met hun coalitieakkoord “met de blik naar buiten, verbindend, innovatief en ondernemend” op te treden. Tijdens de behandeling van de Kadernota bleek dit vooral “met blik naar binnen, onderzoekend en inventariserend te zijn”. Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft Ronde Venen Belang het accent gelegd op een aantal punten.

Inspraak inwoners

Inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers zijn op geen enkele manier geraadpleegd bij de totstandkoming van het coalitieakkoord. Tijdens de behandeling van de Kadernota hadden de coalitiepartijen de mond vol van inwonersparticipatie maar de partijen en de wethouder konden niet aangeven hoe zij de komende jaren inwoners bij de politiek willen betrekken. Kortom, je mag op deze partijen stemmen, maar daarna moet je je mond houden. Het waren de oppositiepartijen die drie concrete moties hier over hebben ingediend. Deze moties werden alle drie aangenomen.

Recreatiewoningen

In de Ronde Venen zijn er ongeveer 1400 recreatiewoningen. Veel van deze woningen worden permanent bewoond. Dit is een jarenlang slepend probleem, handhaving kost heel veel geld en heeft tot niets geleid. Ronde Venen Belang vindt dat we zijn ingehaald door de werkelijkheid en dat deze woningen permanent bewoond mogen worden, mits deze woningen voldoen aan het bouwbesluit. Ronde Venen Belang wil deze recreatiewoningen dan ook legaliseren. Een voorstel om legalisatie naar de Provincie toe uit te dragen werd door de meerderheid van de gemeenteraad gesteund.

Rode contour woningbouw en bedrijventerrein

In twee verschillende moties heeft Ronde Venen Belang aandacht gevraagd om als gemeente actief de provincie te benaderen met de wens van deze gemeente om in en buiten de rode contour te kunnen bouwen daar waar de bevolking dit mogelijk acht. Ook bestaat er een groeiende behoefte onder bestaande ondernemers om nieuwe locaties te openen en/of bestaande uit te breiden. Ronde Venen Belang wil hiermee het signaal afgeven naar de Provincie toe en ervoor zorgen dat bouwen in de rode contour niet langer als taboe wordt gezien. Alle andere partijen durfden dit niet aan en onze moties hierover werden door niemand gesteund.  Hier gaat de slogan van vernieuwend en innovatief van de coalitie dus geheel mank. Laat staan dat de blik naar buiten is gericht.

Integraal ouderenbeleid

Er bestaat onduidelijkheid over de positie van ouderen binnen het sociale domein. De seniorenpartij heeft uit de coalitieonderhandelingen weten te slepen dat er een integraal ouderenbeleid moet komen. Ronde Venen Belang vindt dit onverstandig, omdat ouderen net als alle andere inwoners een beroep moeten kunnen doen op de maatschappelijke agenda. Die is er voor iedereen, voor alle doelgroepen en dus ook voor ouderen.Integraal ouderenbeleid is wat Ronde Venen Belang betreft overbodig, omdat we de maatschappelijke agenda al hebben.

Een voorstel van Ronde Venen Belang om af te zien van het integrale ouderenbeleid werd door alle andere partijen weggestemd.  Hiermee wordt de deur open gezet om het integrale beleid dat voor alle inwoners geldt weer te versnipperen. Het werk van de maatschappelijke partners, zoals zorgaanbieders, bibliotheek en Tympaan de Baat dat in samenwerking heeft geleid tot de maatschappelijke agenda wordt hiermee helemaal teniet gedaan. En dat alleen omdat de Seniorenpartij in de verkiezingen heeft geroepen dat er van alles mis is met de oudere inwoners. De betrokken wethouder van diezelfde Seniorenpartij kan hiervan geen voorbeelden noemen, maar gaat eerst van alles inventariseren.

Toezicht en handhaving

In het coalitieakkoord is 45.000 euro extra vrijgemaakt voor toezicht en handhaving. Eerder heeft Ronde Venen Belang in een motie de raad gevraagd meer mankracht ter beschikking te stellen voor toezicht en handhaving. 45.000 euro is in onze optiek een mooie aanzet voor de resterende periode van dit jaar, maar wij zijn van mening dat deze post voor de komende jaren circa 200.000 euro per jaar dient te bedragen. Zodat er meer geld gaat naar toezicht en handhaving. Het CDA en de VVD doen alsof ze voor veiligheid zijn en toezicht en handhaving belangrijk vinden, maar zij steunden het voorstel van Ronde Venen Belang niet. Later dit jaar wordt nu een nieuw integraal veiligheidsplan besproken. Ronde Venen Belang zal er op aandringen dat er extra geld hier voor vrij komt.  Dus ook hier geen vliegende start van het nieuwe college.

IBP

Het Rijk wil dat gemeenten een aantal uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en minder mensen met schulden gaan oppakken. Landelijke taken worden overgeheveld naar gemeenten. Dit noemt men het Interbestuurlijk Programma (IBP). Ronde Venen Belang maakt zich hier zorgen over, omdat het verleden heeft geleerd dat bij z’n dergelijke overheveling van taken de lokale overheid altijd gekort wordt, waardoor de rekening bij de inwoner wordt neergelegd.

Noch de kosten noch de baten zijn bekend, maar er wordt wel gevraagd aan onze gemeente, om akkoord te gaan met de huidige stand van zaken en de verdere uitwerking van het IBP. De wethouder geeft aan dat de financiële impact niet bekend is en nog verwerkt zal worden ofwel of er getekend kan worden bij het kruisje onder een blanco document. Ronde Venen Belang is van mening dat ons college in juni op het VNG congres tegen het voorstel IBP dient te stemmen. Wij hebben hier een motie voor ingediend. Dit wordt door geen enkele partij ondersteund.

Onderzoekend en inventariserend

Problemen worden niet aangepakt, maar onderzocht en geïnventariseerd. Het coalitieakkoord zou dan ook veel beter “Met de blik naar binnen, onderzoekend en inventariserend” kunnen heten. Tijdens de behandeling van de begroting 2019 later dit jaar zal moeten blijken of de coalitiepartijen met oplossingen komen. Ronde Venen Belang zal deze plannen kritisch beoordelen en daar waar nodig zelf plannen indienen. Vind jij dat wij iets mee moeten nemen of moeten inbrengen tijdens de begrotingsbehandeling voor volgend jaar? Laat het ons dan weten. Jij mag het zeggen!