De partijen CDA, VVD, D66 en Seniorenpartij zijn het samen eens geworden over een nieuwe coalitie in De Ronde Venen. In een coalitieakkoord, dat als titel “Verbindend, innovatief en ondernemend, met de blik naar buiten!” heeft gekregen hebben de vier partijen naar eigen zeggen op hoofdlijnen het beleid voor de komende vier jaar geschetst. Ronde Venen Belang staat gematigd positief tegenover de inhoud, maar heeft twijfels over de uitvoering ervan.

Inwoners doen niet mee

Ronde Venen Belang complimenteert de onderhandelaars met de snelle wijze waarop zij het coalitieakkoord hebben bereikt. Zo snel, dat inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers op geen enkele manier zijn geraadpleegd. Daarnaast geeft de nieuwe coalitie niet aan hoe zij de komende jaren inwoners bij de politiek willen betrekken. Kortom, je mag op deze partijen stemmen, maar daarna moet je je mond houden.

Punten Ronde Venen Belang overgenomen

Ronde Venen Belang kan in de basis niet tegen het coalitieakkoord zijn. Tijdens de perspresentatie werd door de aanwezige journalisten terecht opgemerkt dat het akkoord wel erg veel lijkt op het oude akkoord waarbij Ronde Venen Belang nog deel uitmaakte van de coalitie, oude wijn in nieuwe zakken dus! De nieuwe coalitiepartijen konden aan de pers ook niet goed aangeven waar de verschillen in zitten. Ronde Venen Belang ziet wél een aantal veranderingen die Ronde Venen Belang zelf de afgelopen maanden heeft voorgesteld. Zoals meer geld naar handhaving en de inzet van BOA’s, het splitsen van woningen en parkeren aan de Rondweg in Mijdrecht.

Bijdrage van D66 en Seniorenpartij nihil

Enkele aanpassingen in het akkoord komen voort uit de toetreding van D66 en Seniorenpartij tot de CDA/VVD trein. De door D66 veelvuldig in de afgelopen jaren gememoreerde “ stip aan de horizon” heeft zich in dit akkoord vertaald- beperkt- in de daarin uitgesproken ambitie aangaande het doortrekken van een fietspad. De verkiezingsbeloftes van de Senioren Partij over de komst van een eigen Huisartsenpost in de Ronde Venen, en het weer kunnen nemen van de bus, worden opnieuw op onderzoek niveau meegenomen. Het ouderenbeleid zelf wordt integraal. Meer lijken deze partijen niet te hebben bereikt.

Budget zonder onderbouwing

De coalitiepartijen lieten tijdens de eerste raadsvergadering geen mogelijkheid onbenut om duidelijk te maken dat ze graag met de oppositie willen optrekken en vooral constructief met hen willen samenwerken. De manier waarop de coalitiepartijen al vast € 370.000,- beschikbaar stelden voor de uitvoering van het coalitieakkoord leek daar in ieder geval niet direct het meest voor de hand liggende voorbeeld van.

Immers tijdens de bespreking van dat coalitieakkoord konden de coalitiepartijen de onderbouwing van dit bedrag en de daaruit bestaande posten niet geven. De coalitiepartijen CDA en D66 waren het onderling daarnaast ook niet met elkaar eens m.b.t. het feit of deze posten nu incidenteel of structureel waren in dit akkoord waren opgevoerd.

Raadsbrede onderwerpen

De coalitie geeft aan dat zij een aantal onderwerpen raadsbreed wil oppakken. Dit doen ze o.a. met onderwerpen die raadsbreed tot op heden ook onoplosbaar zijn gebleken! Zoals bijvoorbeeld de bus, het openbaar vervoer, zodat niet het college of – gezien het onderwerp- de seniorenpartij, maar de gehele raad de “schuld” krijgt als verbetering daarvan uitblijft. Of de toekomst van het gemeentehuis waar zoveel verschillende meningen over zijn dat het moeilijk is er uit te komen.

Geen ervaring

De nieuwe coalitie wil een vliegende start maken. Van de vier wethouders heeft er echter maar één wethouder (vlieg) ervaring. De andere drie wethouders hebben nog nooit de bestuurdersknuppel binnen de politiek of in het bedrijfsleven gehanteerd. Ronde Venen Belang maakt zich hier zorgen over. De politieke realiteit is meestentijds weerbarstiger dan vooraf wordt ingeschat.

Inhoudelijk staat Ronde Venen Belang dus gematigd positief tegenover het coalitieakkoord. Op hoofdlijnen vindt Ronde Venen Belang nl. veel punten terug uit ons eigen verkiezingsprogramma. Voor RVB is het daarom verwonderlijk dat zij buiten de coalitieonderhandelingen is gehouden. Ronde Venen Belang is erg benieuwd naar de wijze van invulling van dit akkoord en zal de komende jaren mee denken en mee doen om onze gemeente zo goed mogelijk te kunnen besturen. Wij zullen daarbij de stem van onze kiezers steeds meenemen.