Voortgang formatie nieuwe coalitie in De Ronde Venen

De partijen CDA, RVB en VVD zijn op 25 maart formatiebesprekingen gestart voor de vorming van een nieuw college in De Ronde Venen. De afgelopen week is dit overleg voortgezet. De ontmoetingen verlopen in goede sfeer en worden door alle betrokkenen als uiterst constructief ervaren.

De besprekingen staan nu in het teken van het uitwisselen en toelichten van bestuurlijke thema’s door elk van de drie partijen. De komende dagen is er speciale aandacht voor vraagstukken die betrekking hebben op de gemeentelijke financiën en het sociaal domein. Vervolgens komen andere bestuurlijke onderwerpen aan de orde.

De gekozen werkwijze sluit aan bij de afspraak er naar te streven om een nieuw coalitieakkoord op hoofdlijnen met een verdeling van portefeuilles te presenteren voor het einde van deze maand.

Met zorgvuldigheid en bewaking van de kwaliteit gaan de partijen deze week voortvarend verder met hun overleg.

De onderhandelaars van CDA, RVB en VVD hebben afgesproken de media over de coalitievorming te blijven informeren middels gezamenlijke persberichten.

Een volgend persbericht over de voortgang van de formatiebesprekingen wordt maandag 11 april verwacht.