‘MENSEN ZIJN MEER WAARD DAN GELD’

Algemene beschouwingen 2014

Drie van de vier leden van de fractie van Ronde Venen Belang zitten sinds eind maart voor het eerst in de gemeenteraad. Ik ben een van de groentjes en ik moet u eerlijk zeggen: we hadden in geen betere tijd kunnen beginnen. We vallen met de neus in de boter, je kunt je wat dat betreft geen betere leerschool voorstellen. Door de huidige situatie en tijd moet het college, de ambtenaren in deze gemeente en raads- en commissieleden alle zeilen bijzetten om goed door de storm te laveren. De rol van onze fractie is anders dan die in de vorige periode: van oppositiepartij naar deelnemer van de coalitie. En laten we duidelijk zijn: we staan vierkant achter dit college, zonder voorbehoud. Toch zullen we, zoals het hoort, als een luis in de pels het college scherp houden, ook voor wat betreft het coalitieakkoord zoals dat is afgesloten.

In de beschouwing van de begroting van vorig jaar heeft mijn voorganger er nadrukkelijk op gewezen dat de begroting er florissanter uitzag dan de werkelijk gebood. Met andere woorden: hij was een beetje opgeleukt.

En hij heeft gelijk gehad: bij de coalitieonderhandelingen bleek dat het zogenaamde solide financiële beleid van de vorige periode een behoorlijke negatieve weerslag heeft op de huidige financiële positie. Er kwamen enige lijken uit de kast: het doorschuiven van diverse posten, zoals: wegenonderhoud, te betalen rente op vertraagde uitgifte van gronden, het niet investeren in ICT en scholing personeel In de langetermijnbegroting van de vorige penningmeester zijn hierdoor jammer genoeg behoorlijke deuken geslagen en het huidige college moet hierdoor met de billen op de blaren zitten. Wij zijn verheugd dat dit college mensen boven geld stelt. Dat zij wel wil investeren in zorg en welzijn en dat zij daarvoor wel investeert in ICT.

Het is ons maar al te duidelijk dat de financiële positie van De Ronde Venen niet al te florissant is. Het eigen vermogen is behoorlijk aangetast door onder andere zaken die wijzelf niet in de hand hebben gehad. Ik denk daarbij aan de gevolgen van de dijkdoorbraak en de afwaardering van de gronden. Bovendien krijgen we van het Rijk nieuwe verantwoordelijkheden in het sociaal domein, zonder voldoende financiële middelen. Zoals mijn fractiegenoot Kees Klein in de laatste raadsvergadering al zei: “We moeten voor 10 euro zaken uitvoeren en krijgen van het Rijk 8 euro”.

Inwoners willen zien waar hun geld aan besteed wordt. Dat geld ook voor een triviaal iets als hondenbelasting. Alhoewel de gemeente niet verplicht is de geïnde belasting te besteden aan voorzieningen voor hondenbezitters, is het toch vreemd dat de hond in de ogen van het college als een melkkoetje wordt gezien. Wij willen graag zien dat van de opbrengst van deze gelden daadwerkelijk een substantieel deel wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld hondenuitlaatplaatsen.

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

De inrichting van het sociaal domein moet vanaf de start besparingen opleveren voor Den Haag, maar de inrichtingskosten komen wel direct op de schouders terecht van de burgers van onze gemeente. De gemeenten die het kunnen dragen, reserveren daar geld voor. In die positie verkeren wij jammer genoeg niet. Het voorstel van het college is om die (tijdelijke)kosten te dragen door een structurele verhoging van de OZB. Het standpunt van Ronde Venen Belang is dat de OZB niet verhoogd mag worden, tenzij de noodzaak is aangetoond dat die verhoging wordt aangewend voor het sociaal domein. En daar ligt nu voor ons het probleem: ten eerste: de onzekerheid die nog bestaan ten aanzien van de kosten en ten tweede: een structurele verhoging voor een grotendeels incidentele post.

Toch zijn wij te allen tijde verplicht om, ondanks de grove bezuinigingen, het niveau van de zorg op peil te houden en daar waar mogelijk te verbeteren.

In plaats van te reageren op onderwerpen moeten we anticiperen en actie ondernemen. Preventie kan ervoor zorgen dat de kosten beheersbaar blijven en toch onze inwoners de benodigde hulp te geven die zij in het sociaaldomein nodig hebben. Dit vraagt wel een omslag in hoe wij denken over de kaders die wij moeten stellen en deze ook moeten bijstellen als dat nodig is. Dus niet denken dat alles geregeld is, maar blijven controleren of de dingen gaan zoals dat zou moeten.

Er zullen zeker in het sociaal domein nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en ook hier moeten wij blijven nadenken over nieuwe vormen van samenwerking en de contracten met partners opzeggen als er een beter alternatief is.

De Raad heeft de stofkam door de vele documenten gehaald en er zijn vele mitsen en maren geuit. Maar nu is het hoog tijd om de toets van de praktijk aan te gaan. The proof of the pudding is in the eating!

Eén zorg willen we nog graag bij u neerleggen, dat is integriteit. Let goed op de pot met geld. Nu zult u zeggen dat is iets wat we al jaren doen. Maar kijk goed wat er anders is dan nu. Professionals krijgen mandaat, samenwerkingsverbanden krijgen een andere dynamiek en complexiteit groeit. Transparantie wordt minder en geld corrumpeert! Neem dat maar als uitgangspunt, dat doet minister Plasterk ook en hij laat terecht een onderzoek uitvoeren over dit onderwerp.

Afgelopen maandag werd bekend gemaakt dat slechts 43% van de gemeenten op streek zijn als het gaat om het afsluiten van contracten met zorgaanbieders en verzekeraars. De Ronde Venen mag zich verheugen in het feit dat alle contacten inmiddels zijn afgesloten. Ik weet niet of het de gewoonte is, maar ik geef bij dezen een pluim op de hoed van dit college!

Waar wij even geen pluim voor geven is de substantiële vermindering van de subsidie van Stichting Handje Helpen. De maatschappelijke dienstverlening door deze stichting kan en mag niet lijden onder deze bezuiniging. De druk op de mantelzorgers en vrijwilligers zal toenemen en wij zullen een manier moeten vinden om ervoor te zorgen dat deze fantastische mensen niet overbelast raken. Wij spreken dan ook onze waardering uit voor al het werk dat deze mensen verzetten.

Openbare orde en veiligheid

Voor ons is belangrijk dat handhaving geschiedt, daar waar de inwoner dat het meest noodzakelijk acht. Als het streven is dat veiligheid en de openbare orde op orde te houden, spreekt daar weinig ambitie uit om die te verbeteren. Voornamelijk in Abcoude worden nog teveel woninginbraken gepleegd. Wij zouden graag op korte termijn een plan van aanpak willen zien om de situatie daar te verbeteren.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Bij de aanbesteding in 2015 voor een nieuwe concessie van het openbaar vervoer verwachten wij dat het college zich sterker dan voorheen laat gelden als het gaat om betere bereikbaarheid en reistijden. Voorlopig zijn we er de afgelopen jaren behoorlijk slechter op geworden en de vooruitzichten zijn, gelet op de frequentievermindering van lijn 130, ook niet beter op geworden. Ik wil uw speciale aandacht voor de situatie in Abcoude voor wat betreft de doorgaande weg vanaf de Derde Brug. Formeel is een route gecreëerd waar maar 30 kilometer mag worden gereden. De praktijk is echter weerbarstig. Aanschouw zelf de overlast van het verkeer dat gewoon te hard rijdt, ook door streekbussen en vrachtwagens. Bewoners hebben twee jaar geleden in overleg met de gemeente een plan neergelegd, maar dat plan is nooit geëffectueerd. Waarom luistert de gemeente niet naar de inwoners.

Nog even over 30 kilometer zones: handhaving lijkt moeilijk te zijn. Toch ligt er volgens ons een taak van de gemeente, inwoners, scholen en bedrijven om bestuurders aan te spreken op het rijgedrag binnen de woonwijken.

Een ingreep die niet veel geld kost, maar snel geëffectueerd kan worden, is het maximeren van de snelheid op de Mijdrechtse Dwarsweg tot 50 kilometer. Het is voor bewoners aan die weg en voor gebruikers van het Shellstation bijna onmogelijk om zonder kleerscheuren de weg op te gaan, met dodelijke ongevallen tot gevolg. Dat haast hiermee geboden is, blijkt wel uit een ernstig ongeluk afgelopen maandag.

Economie

In het beleid van dit college wordt de focus gelegd op samenwerking. Volgens Ronde Venen Belang is dat inmiddels pure noodzaak geworden en gunnen dit college de tijd om samen met inwoners, bedrijven en instellingen te komen tot concrete initiatieven. Maar niet alle tijd! De vruchten van dit beleid moeten snel geplukt kunnen worden. Ik denk hierbij aan de problematiek van de middenstand in met name het koopcentrum van Mijdrecht. Daartoe zijn de eerste stappen al gezet, door een door dit College, samen met Shopping Mijdrecht georganiseerde bijeenkomst, waarvoor alle winkeliers in Mijdrecht zijn uitgenodigd. Even ter verduidelijking voor de oppositie: het instellen van koopzondagen is geen Haarlemmerolie, maar wel een gedegen ontwikkelingsplan dat tot stand komt samen met ontwikkelaars en de middenstand.

U rept over een helder toeristisch profiel. Hoe stelt u zich dat voor? Wilt u een bepaald soort toeristen naar de gemeente lokken? Het ondernemersloket is geen overbodige luxe, maar pure noodzaak om ondernemers te ondersteunen in hun initiatieven en procedures te verkorten. Uw initiatief om de meest vriendelijke MKB-gemeente te worden in de provincie juichen wij harte toe, maar stellen wel de vraag hoe u dat wil gaan toetsen in de praktijk.

Een duurzame arbeidsmarkt met lage werkloosheid is een nobel streven. Ook hierin is samenwerking tussen bedrijven, instanties en de gemeente van eminent belang. Wij willen graag regelmatig op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen hierin.

Onderwijs

Het is van belang dat jongeren de opleiding krijgen die bij hun past zodat de kans op schooluitval zo klein mogelijk is. Dit begint al op de peuterschool. Door goed te kijken wat de jongeren kunnen en waar ze hulp bij nodig hebben versterk je de kans op een goede opleiding. Maar zeker ook voor de adolescent moeten we de ruimte creëren om zich te ontplooien en zijn weg te vinden naar de volwassenheid. Hierbij is jeugdwerk een goede manier om de adolescenten te begeleiden. Na de teloorgang van stichting 2BE is weinig vernomen van een beoogd soortgelijk initiatief om drop-outs de mogelijkheid te bieden om binnen het arbeidsproces te geraken. Ronde venen Belang vindt dat in deze groep geïnvesteerd moet worden op een verantwoorde wijze en ziet graag initiatieven hierin.

Cultuur, recreatie en sport

Samen met recreatieondernemers wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme. Dat is een loffelijk streven! U zegt dat u ook werkt aan het optimaliseren van routestructuren voor wandelen, fietsen en varen. Dat is ons iets te vrijblijvend. Wanneer zien wij hier iets van terug? Als de lokale promotie voor de plassen wordt gericht op Amsterdam, zullen ook voorzieningen moeten worden aangepast. Te denken valt bijvoorbeeld aan ontsluiting van de plassen, zowel over de weg als over het water.

Het spijt ons dat wij vorige week hebben vernomen dat initiatieven om te komen tot een nieuwe zwemvoorziening in Abcoude tot niets hebben geleid. Dat is een klap in het gezicht van de inwoners van Abcoude, die nu genoodzaakt zijn om 15 kilometer verder hun heil in een zwembad te zoeken. Heeft u zich hiermee niet met een Jantje van Leijden van af gemaakt? Wij hebben het idee van wel en vragen u dringend om samen met inwoners en het bedrijfsleven alsnog te bekijken of een alternatief mogelijk is. Waar een wil is, is een weg…

Het Veenmuseum dreigt een pain in the ass te worden. De beoogde locatie van de Zwarte Schuur levert teveel weerstand op. Wees wat creatiever! Er zijn mogelijkheden zat om binnen onze gemeente een goed exploitabel Veenmuseum op een goede plek neer te zetten.

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Mooie woorden worden gebezigd over duurzaamheid in de programmabegroting, maar eigenlijk doen we niets meer dan het voldoen van minimale eisen die door diverse instanties en door diverse afspraken worden gesteld. Wij zien hier weinig ambitie in en graag zouden wij wat meer gedrevenheid willen zien als het gaat om duurzaamheid.

Het Rijk legt een fusie op tussen de ODRU en RUD Utrecht. Die voorbereiding zal starten in 2015. De praktijk is de beste leermeester en de praktijk met zo’n fusie hebben wij al ondervonden. Kunnen wij dus verwachten dat deze fusie vlekkeloos en zonder financiële gevolgen zal verlopen?

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Voor onze kinderen is het bijna onmogelijk om, als zij op eigen benen willen staan, huisvesting binnen de gemeente te krijgen, met name in de sociale huursector. Door omstandigheden gedwongen is GroenWest niet meer in staan om te fungeren als een woningbouwvereniging zoals een woningbouwvereniging ooit is opgezet, maar steeds meer als een investeerder. Ronde Venen Belang wil dat families bij elkaar in de buurt kunnen blijven wonen en ziet met lede ogen toe dat rigide toewijzingsregels onderlinge afstanden vergroten. Dat heeft ook consequenties voor bijvoorbeeld mantelzorg, maar dit even ter zijde. Ronde Venen Belang wil dat het college zich meer inzet om sociale woningbouw te bewerkstelligen zodat dat onze inwoners niet meer gedwongen worden om buiten de gemeente te wonen als men een nieuwe woning wil betrekken.

Een oplossing om meer sociale woningbouw te bewerkstelligen zou de invoering van erfpacht kunnen zijn, zoals door Ronde Venen Belang in het geval van Westerheul IV al is voorgesteld. De wethouder heeft toegezegd om deze optie serieus te bekijken.

 

Algemeen bestuur en samenwerking

Samen krijgen we het voor elkaar, gemeente samen met bedrijfsleven en inwoners. Daar geloven ook wij in, door samen te werken ontstaat een energie die nodig is om resultaten te bereiken. Daar is ten eerste de wil voor nodig om samen te werken, anders hoef je er niet eens aan te beginnen.

Als je buiten de gemeentegrens kijkt, is er meer noodzaak dan een wil om samen te werken. In sommige gevallen is het opgelegd pandoer door Rijk of Provincie, in een aantal andere gevallen gebeurt dat vrijwillig, zoals bij DUO+. Wij krijgen sterk het gevoel dat de wil om dit verband aan te gaan bij het college sterker is dan bij deze raad en bij de ambtenaren op de werkvloer. Een samenwerkingsverband als DUO+ zou een mate van energie, maar ook synergie moeten opleveren. De beoogde synergie laat lang op zich wachten en valt daarna uiteindelijk tegen. Ronde Venen Belang is er nog niet uit. We staan vooralsnog niet te springen om onderdeel te worden van DUO+. Inmiddels hebben wij het voorstel gehad om in DUO+ verband ICT in te gaan richten. Wij zijn kritisch over dit voorstel, met name als het gaat om bindende afspraken die deuren sluit om te ontkomen aan DUO+.

Ten slotte

Wij kunnen veel terugvinden van het verkiezingsprogramma van Ronde Venen Belang in het coalitieakkoord van afgelopen voorjaar. Daar zijn wij tevreden mee. Het is nu echter aan het college om de woorden in daden om te zetten voor zover dat financieel haalbaar is. Wij zullen daar, samen met onze coalitiegenoten, scherp op toezien de komende tijd.

We hebben er het volste vertrouwen in dat dit college in de huidige orkaan die om ons heen draait, de inzet en kwaliteit zal leveren die De Ronde Venen nodig heeft.

Wij spreken de waardering uit naar het ambtelijk apparaat en ook naar de griffie, voor de inspanningen die zij de afgelopen periode met enthousiasme heeft verricht de komen tijd zal verrichten. Samen krijgen we het voor elkaar!