Wonen

Wonen in De Ronde Venen moet aantrekkelijk blijven. Daartoe is het gezamenlijk opzetten van dorpsvisies door inwoners, ondernemers en gemeente noodzakelijk. Alleen op die manier kan het karakter van de kernen worden bewaard of aangepast. Plannen van projectontwikkelaars en woningbouwcorporatie moeten daaraan voldoen.
Daarbij moeten voorwaarden worden geschapen en voorzieningen getroffen om ouderen langer thuis te laten wonen. Nieuwbouw moet aansluiten bij de behoefte van de eigen inwoners, zowel jong als oud. Die nieuwbouw moet levensloopbestendig en energiezuinig zijn.
Wonen is onlosmakelijk verbonden met voorzieningen, zoals winkels en dorpshuizen. Het in stand houden daarvan is noodzakelijk, vooral om oudere inwoners de mogelijkheid te bieden volwaardig deel te laten nemen aan de maatschappij.
Verrommeling van de hele gemeente moet worden gestopt, ten gunste van de betrokkenheid bij de leefomgeving en de waarde van de huizen.
 

Wat willen we bereiken:

  • samen met inwoners en ondernemers dorpsvisies opstellen
  • snellere vergunningverlening
  • energiezuinig en levensloopbestendig bouwen naar behoefte en z.s.m. na vergunningverlening
  • woningbouwcorporatie terug naar kerntaak: sociale huisvesting
  • meer woningen voor starters
  • behoud van voorzieningen als winkels en dorpshuizen
  • verrommeling tegengaan (bijv. in bruikleen geven van openbaar groen,  meer bakken voor hondenpoep, tegengaan van wildplakken reclameposters)